Katowice, 2009-01-05

KOMUNIKAT

 

Ogłaszam pisemny konkurs ofert na stanowisko Głównego księgowego w Izbie Skarbowej w Katowicach.

Konkurs kierowany jest do pracowników Izby Skarbowej w Katowicach i urzędów skarbowych województwa śląskiego.

 

Wymagania niezbędne:

 

-           ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

-           minimum 6-letni staż pracy w skarbowości,

-           doświadczenie na stanowiskach koordynujących lub samodzielnych w służbie cywilnej,

-           posiadanie obywatelstwa polskiego,

-           niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

-           posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-           dobra znajomość ustaw: o rachunkowości, finansach publicznych, zamówieniach publicznych oraz innych przepisów podatkowych i płacowych,

-           umiejętność zarządzania personelem,

-           umiejętność sprawnej organizacji pracy,

-           dobry stan zdrowia.

 

Wymagania pożądane:

 

-         dobra znajomość języka obcego,

-         umiejętność obsługi komputera,

-         znajomość arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL,

-         znajomość programów finansowo – księgowych.

 

W ofercie należy podać:

 

-         przebieg pracy zawodowej, osiągnięcia zawodowe,

-         motywację przystąpienia do konkursu,

-         konkretną koncepcję pracy i kierowania na tym stanowisku,

-         oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

 

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie ofert w terminie do 16 stycznia 2009 r. w Wydziale Kadr Izby Skarbowej w Katowicach ( pokój 519)

 

Na oryginale podpisała

p.o. Dyrektora Izby Skarbowej

dr Małgorzata Moskal