Izba Skarbowa w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kontrolera rozliczeń

w Oddziale ds. obsługi finansowo-księgowej

Liczba lub wymiar etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- księgowanie wybranych dokumentów księgowych,

- naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,

- sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z aktualnymi przepisami odnośnie sprawozdawczości budżetowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne:

- wykształcenie: wyższe ekonomiczne

- pozostałe wymagania niezbędne:

- znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych,

- umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym znajomość programów finansowo-księgowych,

wymagania dodatkowe:

- doświadczenie zawodowe w pracy w księgowości budżetowej,

- samodzielność,

- umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślnie przestępstwo skarbowe,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- kopie świadectw pracy, zaświadczenia dotyczące ewentualnych staży pracy.

 

Termin składania dokumentów:

18/08/2009

Miejsce składania dokumentów:

Izba Skarbowa

ul. Damrota 25

40-022 Katowice

 

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz rozmowy z komisją.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.

Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-32) 788-61-07