Izba Skarbowa w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalisty

w Referacie ochrony informacji niejawnych w Wydziale kadr, szkolenia oraz ochrony informacji niejawnych

Liczba lub wymiar etatów: 1/2

Miejsce wykonywania pracy: Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-          opracowywanie dokumentów dotyczących obronności i obrony cywilnej,

-          opracowywanie dokumentów w zakresie ochrony mienia i zabezpieczenia obiektów,

-          prowadzenie szkoleń dla pracowników i kierownictwa w zakresie obronności oraz ochrony mienia i obiektów,

-          ochrona informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową i służbową (prowadzenie kancelarii tajnej),

-          prowadzenie kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych w Izbie Skarbowej oraz podległych urzędach skarbowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

                                    niezbędne

wykształcenie: wyższe, preferowane w zakresie obronności

pozostałe wymagania niezbędne:  

-          praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów w zakresie obronności, obrony cywilnej oraz ochrony osób i mienia,

-          bardzo dobra znajomość przepisów związanych z obronnością, ochroną informacji niejawnych oraz ochrona osób i mienia,

-          co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach związanych z obronnością kraju,

-          dobra znajomość obsługi komputera (programów WINDOWS i EXCEL),

-          umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe:

-    podstawowa znajomość zagadnień sieci teleinformatycznych,

-    umiejętność analizowania aktów prawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-          życiorys i list motywacyjny,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-          oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-          oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-          kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-          kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-          kopie świadectw pracy, zaświadczenia dotyczące ewentualnych staży pracy.

Termin składania dokumentów:

 22/03/2010

 

Miejsce składania dokumentów:

Izba Skarbowa

ul. Damrota 25

40-022 Katowice

 

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz rozmowy z komisją.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.

Oferty nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną  komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 32/788-61-08. 

 

Na oryginale podpisała

p.o. Dyrektora Izby Skarbowej

Małgorzata Moskal

Wytworzył; Maria Dembińska