Izba Skarbowa w Katowicach

Dyrektor

poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszego referenta

w Oddziale organizacyjno – gospodarczym w Wydziale ogólnym

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Katowice

Izba Skarbowa

ul. Damrota 25

40-022 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-          przygotowywanie procedur wydatkowania środków finansowych oraz procedur przetargowych,

-          rozliczanie wydatkowania środków na realizację postępowań zgodnie z Prawem zamówień publicznych oraz środków wydatkowanych poza ustawą,

-          nadzorowanie terminowości i jakości realizacji dostaw materiałów, urządzeń lub usług oraz ich zgodności z zawartymi umowami,

-          opracowywanie miesięcznych i rocznych planów wydatków stałych Izby Skarbowej oraz wydatków realizowanych przez Wydział ogólny,

-          przygotowywanie dokumentów dla Zespołu ds. wydatkowania środków publicznych,

-          zabezpieczanie serwisu technicznego urządzeń, sieci telefonicznych i środków transportu,

-          wykonywanie zestawień i analiz finansowych na potrzeby Izby Skarbowej i jednostek podległych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

                                    niezbędne

-          wykształcenie: wyższe techniczne, ekonomiczne, administracyjne lub inne wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w wyżej wymienionych zakresach

-          pozostałe wymagania niezbędne:  

-          zdolności analityczne i syntetyczne,

-          bardzo dobra umiejętność organizacji pracy oraz długoterminowego planowania,

-          bardzo dobra umiejętność pracy w zespole,

-          komunikatywność,

-          dokładność i sumienność,

-          dobra znajomość obsługi komputera (MS Word, MS Excel,  poczta elektroniczna).

wymagania dodatkowe:

-          znajomość zagadnień związanych z finansami publicznymi,

-          znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,

-          znajomość zasad funkcjonowania oraz specyfiki pracy sektora finansów publicznych oraz struktury resortu podległego Ministerstwu Finansów,

-          znajomość specyfiki pracy komórek organizacyjnych jednostki,

-          znajomość struktury organizacyjnej Izby Skarbowej w Katowicach oraz zakresów tematycznych, którymi zajmują się poszczególne komórki organizacyjne,

-          umiejętność obsługi programu Rejestry Pism i Spraw,

-          dyspozycyjność,

-          łatwość w nawiązywaniu kontaktów,

-          prawo jazdy kat.B.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-          życiorys i list motywacyjny,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-          kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-          kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-          oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-          oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-          kopia prawa jazdy (dotyczy osób, które posiadają wyżej wymieniony dokument),

-          kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.

Termin składania dokumentów:

 25/05/2010

 

Miejsce składania dokumentów:

Izba Skarbowa

ul. Damrota 25

40-022 Katowice

 

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz rozmowy z komisją.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.

Oferty niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 32/788-61-08. 

 

Wytworzył: Maria Dembińska

Zatwierdził: p.o. Dyrektora Izby Skarbowej Małgorzata Moskal