Izba Skarbowa w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

od starszego referenta do starszego komisarza skarbowego

w Referacie podatków pośrednich od osób prawnych w Wydziale Podatków Pośrednich w Ośrodku Zamiejscowym w Częstochowie

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
- prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w zakresie orzecznictwa w II instancji w
  sprawach dotyczących podatku od towarów i usług od osób prawnych, a także w sprawach odpowiedzialności osób trzecich i następców prawnych w zakresie podatków pośrednich w celu weryfikacji prawidłowości decyzji
  pierwszoinstancyjnych,
- prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w związku z wniesionymi odwołaniami od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w zakresie podatków pośrednich od osób prawnych w celu
  weryfikacji prawidłowości decyzji pierwszoinstancyjnych,
- opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi wniesione do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz przygotowywanie projektów pism procesowych w związku z wniesieniem skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego na rozstrzygnięcia drugiej instancji w celu ustosunkowania się do zarzutów strony,
- prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć dotyczących uchylenia lub zmiany decyzji i postanowień ostatecznych, stwierdzenia ich nieważności oraz wznowienia postępowań w celu weryfikacji prawidłowości decyzji i postanowień ostatecznych.

Wykształcenie: wyższe profilowane: ekonomiczne, prawnicze, administracyjne, względnie inne wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w  ww. zakresie

Wymagania niezbędne :

- znajomość przepisów prawa podatkowego i procesowego,
- umiejętność analitycznego myślenia,
- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność organizacji pracy,

- komunikatywność

Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie,
- życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe

Dokumenty należy składać w terminie do : 26/01/2009

na adres:

Izba Skarbowa w Katowicach - Ośrodek Zamiejscowy w Częstochowie

ul. Rejtana 9

42-200 Częstochowa

Inne informacje:

- umowa na czas określony

Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy i pracy pisemnej oraz rozmowy z komisją . Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.

Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjne zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-34) 369-77-03

Wytworzył: Elżbieta Psiuk

 

                                                                                                                                                    Na oryginale podpisała

                                                                                                               p.o. Dyrektora Izby Skarbowej

                                                                                                               dr Małgorzata Moskal