Izba Skarbowa w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora

w Referacie ds. organizacyjno – kancelaryjnych w Wydziale ogólnym

Liczba lub wymiar etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-          opracowywanie i wdrażanie procesów implementacji nowych rozwiązań funkcjonalnych w jednostce (w tym systemu zarządzania jakością),

-          zarządzanie zasobami aplikacji obsługującej obieg dokumentów oraz rejestry spraw w jednostce,

-          prowadzenie szkoleń z zakresu wdrażanych rozwiązań funkcjonalnych,

-          współudział w przygotowywaniu i weryfikacji procedur związanych z zamówieniami publicznymi,

-          wykonywanie zestawień i analiz finansowych na potrzeby Izby Skarbowej i jednostek podległych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

                                    niezbędne

-          wykształcenie: wyższe administracyjne, prawnicze, ścisłe względnie inne wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w wyżej wymienionych zakresach

-          pozostałe wymagania niezbędne:  

-          zdolności analityczne i syntetyczne,

-          bardzo dobra umiejętność organizacji pracy oraz długoterminowego planowania,

-          bardzo dobra umiejętność pracy w zespole,

-          komunikatywność,

-          zdolności pedagogiczne i umiejętność przekazywania wiedzy,

-          biegła znajomość obsługi komputera (MS Word, MS Excel, MS Power Point, poczta elektroniczna),

-          łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

wymagania dodatkowe:

-          znajomość zagadnień związanych z systemami zarządzania jakością,

-          doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań funkcjonalnych lub systemów informatycznych,

-          znajomość zasad funkcjonowania oraz specyfiki pracy sektora finansów publicznych oraz resortu podległego Ministerstwu Finansów,

-          znajomość specyfiki pracy komórek organizacyjnych jednostki,

-          znajomość struktury organizacyjnej Izby Skarbowej Katowice oraz zakresów tematycznych, którymi zajmują się poszczególne komórki organizacyjne,

-          umiejętność obsługi programu Rejestry Pism i Spraw,

-          dyspozycyjność,

-          prawo jazdy kat.B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-          życiorys i list motywacyjny,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-          oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-          oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-          kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-          kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-          kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.

 

Termin składania dokumentów:

 29/03/2010

 

Miejsce składania dokumentów:

Izba Skarbowa

ul. Damrota 25

40-022 Katowice

 

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy i  pracy pisemnej oraz rozmowy z komisją.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.

Oferty niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 32/207-61-07. 

 

Wytworzył: Maria Dembińska

Zatwierdził: p.o. Dyrektora Izby Skarbowej Małgorzata Moskal