Izba Skarbowa w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

Informatyka

w Referacie ds. administracji systemów i serwisu w Wydziale informatyki

Liczba lub wymiar etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-          konfiguracja i administrowanie urządzeniami infrastruktury informatycznej w Izbie Skarbowej,

-          identyfikacja problemów i usuwanie awarii sprzętu i oprogramowania,

-          przetwarzanie danych na potrzeby użytkowników systemu informatycznego,

-          pisanie i wdrażanie oprogramowania narzędziowego,

-          pomoc merytoryczna dla użytkowników systemu informatycznego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

                                    niezbędne

-          wykształcenie: wyższe informatyczne lub zbliżone

-          pozostałe wymagania niezbędne:  

-          biegła znajomość systemów operacyjnych rodzin Windows oraz Linux,

-          dobra znajomość sprzętu komputerowego klasy PC,

-          dobra znajomość sprzętu sieciowego LAN, WAN,

-          umiejętność programowania w języku skryptowym bash, perl, awk,

-          biegła znajomość popularnych pakietów biurowych,

-          umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

-          znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym, ze szczególnym uwzględnieniem zrozumienia dokumentacji technicznej,

-          dobra znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi.

wymagania dodatkowe:

-          znajomość sprzętu komputerowego klasy „mini”’,

-          umiejętność pracy w zespole,

-          posiadanie prawa jazdy kat. B,

-          umiejętność i chęć samokształcenia,

-          dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-          życiorys i list motywacyjny,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-          oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-          oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-          kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-          kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-          kopie świadectw pracy, zaświadczenia dotyczące ewentualnych staży pracy.

 

Termin składania dokumentów:

 25/07/2009

 

Miejsce składania dokumentów:

Izba Skarbowa

ul. Damrota 25

40-022 Katowice

 

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz rozmowy z komisją.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.

Oferty niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-32)207-61-07. 

 

Wytworzył: Maria Dembińska

Zatwierdził: p.o. Dyrektora Izby Skarbowej Małgorzata Moskal