Izba Skarbowa w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

kontrolera rozliczeń 

w Wieloosobowym stanowisku ds. sprawozdawczości

Liczba lub wymiar etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-          przygotowanie i prowadzenie jednostkowych planów finansowych dochodów i wydatków urzędów skarbowych,

-          sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych oraz przeprowadzanie analiz wydatków budżetowych i pozabudżetowych urzędów skarbowych,

-          przygotowywanie zapotrzebowań na środki finansowe.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne:

-          wykształcenie: wyższe ekonomiczne

-          pozostałe wymagania niezbędne:

-          znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych i sprawozdawczości budżetowej,

-          umiejętność biegłej obsługi komputera.

wymagania dodatkowe:

-          doświadczenie zawodowe w pracy w księgowości budżetowej

-          samodzielność,

-          umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-          życiorys i list motywacyjny,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-          oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-          oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślnie przestępstwo skarbowe,

-          kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-          kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-          kopie świadectw pracy, zaświadczenia dotyczące ewentualnych staży.

Termin składania dokumentów:

20/07/2009

Miejsce składania dokumentów:

Izba Skarbowa

ul. Damrota 25

40-022 Katowice

 

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony – umowa na zastępstwo.

Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz rozmowy z komisją.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.

Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-32) 207-61-07

 

Wytworzył: Iwona Zbylut–Prajs

Zatwierdził: p.o. Dyrektora Izby Skarbowej Małgorzata Moskal