Izba Skarbowa w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

komisarza skarbowego 

w Oddziale przekształceń własnościowych i restrukturyzacji oraz nadzoru agend rachunkowości podatkowej w Wydziale analiz i sprawozdawczości

Liczba lub wymiar etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-          kontrola agend rachunkowości podatkowej w podległych Urzędach Skarbowych na terenie woj. śląskiego,

-          sporządzanie protokołów kontroli, opracowywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych,

-          udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień, załatwianie skarg i wniosków w zakresie właściwości rzeczowej Oddziału,

-          sporządzanie sprawozdań, opracowywanie informacji i analiz związanych z zakresem działania Oddziału.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne:

-          wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne

-          pozostałe wymagania niezbędne:

-          dobra znajomość ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o rachunkowości oraz podstawowa znajomość ustaw podatkowych i prawa upadłościowego,

-          zdolność analitycznego myślenia,

-          dobra znajomość pakietu Microsoft Office.

wymagania dodatkowe:

-          dyspozycyjność,

-          umiejętność pracy w zespole,

-          samodzielność i inicjatywa w działaniu,

-          dokładność i systematyczność.

-          doświadczenie w pracy w urzędzie skarbowym,

-          prawo jazdy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-          życiorys i list motywacyjny,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-          oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-          oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślnie przestępstwo skarbowe,

-          kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-          kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-          kopie świadectw pracy, zaświadczenia dotyczące ewentualnych staży.

Termin składania dokumentów:

25/07/2009

Miejsce składania dokumentów:

Izba Skarbowa

ul. Damrota 25

40-022 Katowice

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz rozmowy z komisją.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.

Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-32) 207-61-07

 

Wytworzył: Iwona Zbylut–Prajs

Zatwierdził: p.o. Dyrektora Izby Skarbowej Małgorzata Moskal