Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

specjalisty w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej

 

Liczba lub wymiar etatów: 1

 

Miejsce pracy: Bielsko-Biała

 

Główne obowiązki:

-udzielanie informacji telefonicznych w zakresie obowiązującego systemu podatkowego,

-redagowanie odpowiedzi na pytania zadawane pocztą e-mail w zakresie obowiązującego systemu podatkowego      oraz Ordynacji Podatkowej,

-przygotowywanie informacji podatkowych,

-czuwanie nad aktualnością przygotowywanych informacji podatkowych,

-raportowanie w zakresie tematyki przeprowadzonych rozmów telefonicznych,

-stałe doskonalenie w zakresie wiedzy merytorycznej oraz umiejętności komunikowania się.

 

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze

 

Wymagania konieczne:

-      znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego oraz Ordynacji Podatkowej,

-      komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

-      dobra znajomość obsługi komputera,

-      gotowość do poszerzania i aktualizowania swej wiedzy oraz umiejętności,

 

Wymagania pożądane:

-          doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w administracji podatkowej,

-          umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania odpowiedzi,

-          znajomość języka obcego.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-          kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-          kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-          oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

-          oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-          życiorys i list motywacyjny.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

-          kopie świadectw pracy i innych dokumentów dotyczących kwalifikacji, uprawnień i umiejętności kandydata.

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać do:

24/07/2009

 

pod adresem:

Biuro Krajowej Informacji

Podatkowej w Bielsku-Białej

ul. Traugutta 2a

43-300 BIELSKO-BIAŁA z dopiskiem „oferta pracy - wydział konsultantów”

 

Inne informacje:

Umowa na zastępstwo.

Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz rozmowy z komisją.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-33) 819-84-60.

 

Wytworzył: Agnieszka Danek

Zatwierdził: p.o. Dyrektora Izby Skarbowej Małgorzata Moskal