Izba Skarbowa w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora 

w Oddziale podatku dochodowego z pozostałych źródeł w Wydziale drugim podatku  dochodowego od osób fizycznych

Liczba lub wymiar etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Katowice

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-          opracowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych,

-          opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi złożone do WSA oraz odpowiedzi na pisma procesowe stron.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne:

-          wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne

-          pozostałe wymagania niezbędne:

-          znajomość prawa podatkowego, a w szczególności ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ordynacji podatkowej,

-          umiejętność oceny prawnej zagadnienia i przedstawienia jej w formie wyczerpującego opracowanego pisemnego uzasadnienia,

-          umiejętność pracy w zespole,

-          umiejętność obsługi komputera.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-          życiorys i list motywacyjny,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-          oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-          oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-          kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-          kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-          kopie świadectw pracy, zaświadczenia dotyczące ewentualnych staży.

Termin składania dokumentów:

25/08/2009

Miejsce składania dokumentów:

Izba Skarbowa

ul. Damrota 25

40-022 Katowice

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz rozmowy z komisją.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.

Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-32) 788-61-07