Izba Skarbowa w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy referent

w  Referacie ds. obsługi administracyjno-biurowej  w Ośrodku Zamiejscowym w Częstochowie 

Liczba lub wymiar etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Częstochowa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- prowadzenie całokształtu spraw bhp oraz spraw związanych z ochroną przeciwpożarową w OZ w Częstochowie,

- uczestniczenie w organizacji i przeprowadzaniu procedury związanej z  realizacją ustawy Prawo zamówień publicznych w celu dokonywania zakupu usług i sprzętu na potrzeby OZ,

- przygotowywanie zapotrzebowań w zakresie dystrybucji materiałów biurowych oraz  wyposażenia biurowego dla OZ i  ich realizacja,  zlecanie napraw, przeglądów i konserwacji sprzętu biurowego w Ośrodku Zamiejscowym, 

- prowadzenie rejestrów poniesionych wydatków w ramach Ośrodka Zamiejscowego w celu ich ewidencjonowania i bieżącej kontroli

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne:

        - wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne

                        pozostałe wymagania niezbędne:

- znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych oraz przepisów dot. bhp,

- umiejętność biegłej obsługi komputera,

- umiejętność rozwiązywania problemów i sprawnej organizacji pracy

wymagania dodatkowe:

- samodzielność, dokładność i terminowość,

- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślnie przestępstwo skarbowe,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- kopie świadectw pracy, zaświadczenia dotyczące ewentualnych staży pracy.

 

Termin składania dokumentów:

04/09/2009

Miejsce składania dokumentów:

Izba Skarbowa w Katowicach – Ośrodek Zamiejscowy w Częstochowie

Ul. Rejtana 9

42-200 Częstochowa                                       

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz rozmowy z komisją.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.

Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-34) 369-77-03