Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach  

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora w Oddziale podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Wydziale ds. interpretacji w zakresie podatków dochodowych w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej

 

Liczba lub wymiar etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Bielsko-Biała

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

-         przygotowywanie pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art.14b Ordynacji       Podatkowej w zakresie  podatków dochodowych,

-         przygotowywanie informacji podatkowych z zakresu podatków dochodowych,

-         czuwanie nad aktualnością przygotowywanych informacji podatkowych,

-         analiza interpretacji pod względem jednolitości,

-         stałe doskonalenie w zakresie wiedzy merytorycznej.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

-        wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub wyższe oraz studia podyplomowe w zakresie prawa, ekonomii lub administracji

-        pozostałe wymagania niezbędne:

-         znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego oraz ordynacji podatkowej,

-         komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

-         dobra znajomość obsługi komputera,

 

Wymagania dodatkowe:

 

-         umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania odpowiedzi,

-         umiejętność pracy pod presją czasu,

-         rzetelność, odpowiedzialność,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-         życiorys i list motywacyjny,

-         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

-         oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-         kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

-         kopie świadectw pracy, zaświadczenia dotyczące ewentualnych staży.

 

Termin składania dokumentów:

29/10/2009


Miejsce składania dokumentów:

Biuro Krajowej Informacji

Podatkowej w Bielsku-Białej

ul. Traugutta 2a

43-300 BIELSKO-BIAŁA  z dopiskiem „oferta pracy – wydział ds. interpretacji w zakresie podatków dochodowych”

 

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.

Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-33) 819-84-60.