Izba Skarbowa w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

radcy prawnego 

w Samodzielnym oddziale obsługi prawnej

Liczba lub wymiar etatów: 0,5

Miejsce wykonywania pracy: Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-          reprezentacja Izby Skarbowej przed sądami,

-          sporządzanie opinii prawnych,

-          opracowywanie skarg kasacyjnych do NSA,

-          współpraca z Prokuratorią Generalną,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne:

-          wykształcenie: wyższe prawnicze

-          pozostałe wymagania niezbędne:

-          wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez okręgową izbę radców prawnych,

-          znajomość prawa podatkowego,

-          umiejętność obsługi komputera,

-          samodzielność, komunikatywność, rzetelność.

wymagania dodatkowe:

-          doświadczenie w pracy w organach skarbowych,

-          znajomość języka obcego,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-          życiorys i list motywacyjny,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-          oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-          oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślnie przestępstwo skarbowe,

-          kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-          kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-          kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe,

-          wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez okręgową izbę radców prawnych,

Termin składania dokumentów:

31/07/2009

Miejsce składania dokumentów:

Izba Skarbowa

ul. Damrota 25

40-022 Katowice

Inne informacje:

Kandydat nie może prowadzić własnej kancelarii prawnej oraz nie może być zatrudniony w innej kancelarii, nie może również prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek.

 

Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z rozmowy z komisją.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.

Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-32) 788-61-07