Izba Skarbowa w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszego referenta

 

w Oddziale podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą w Wydziale pierwszym podatku dochodowego od osób fizycznych

 

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Liczba lub wymiar etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-          przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych,

-          przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do WSA na rozstrzygnięcia organu odwoławczego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

                                    niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi prawniczymi lub ekonomicznymi

pozostałe wymagania niezbędne:  

-          znajomość podstaw prawa podatkowego (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),

-          umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe:

-          staż pracy w administracji,

-           umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-          życiorys i list motywacyjny,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-          oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-          oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-          kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-          kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-          kopie świadectw pracy, zaświadczenia dotyczące ewentualnych staży pracy.

 

Termin składania dokumentów:

 28/07/2009

 

Miejsce składania dokumentów:

Izba Skarbowa

ul. Damrota 25

40-022 Katowice

 

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz rozmowy z komisją.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.

Oferty nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-32)788-61-07. 

 

wytworzyła: Maria Dembińska

zatwierdziła: p.o. Dyrektora Izby Skarbowej Małgorzata Moskal