Izba Skarbowa w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszego referenta 

w Oddziale podatku dochodowego od osób prawnych, w tym grup kapitałowych i rozliczeń z zysku
w Wydziale podatku dochodowego od osób prawnych

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatów: 1

      Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

      Katowice

Izba Skarbowa

ul. Damrota 25

40-022 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w sprawach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
i w zakresie wpłat z zysku,

- przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do WSA na rozstrzygnięcia organu odwoławczego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne:

- wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne, względnie inne wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi z wyżej wymienionych zakresów

- pozostałe wymagania niezbędne:

- znajomość prawa podatkowego, a w szczególności ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

- umiejętność obsługi komputera.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślnie przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- kopie świadectw pracy, zaświadczenia dotyczące ewentualnych staży.

 

Termin składania dokumentów:

29/03/2009

 

Miejsce składania dokumentów:

Izba Skarbowa

ul. Damrota 25

40-022 Katowice

 

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz rozmowy z komisją.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.

Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-32) 207-61-07

 

Wytworzył: Iwona Zbylut-Prajs

Zatwierdził: p.o. Dyrektora Izby Skarbowej Małgorzata Moskal