Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalisty w  Wydziale konsultantów w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej

 

Liczba lub wymiar etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Bielsko-Biała

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

-         udzielanie informacji telefonicznych w zakresie obowiązującego systemu podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług,

-         przygotowywanie informacji podatkowych,

-         czuwanie nad aktualnością przygotowywanych informacji podatkowych,

-         raportowanie w zakresie tematyki przeprowadzonych rozmów telefonicznych,

-       stałe doskonalenie w zakresie wiedzy merytorycznej oraz umiejętności komunikowania się.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

-         wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub wyższe oraz studia podyplomowe w zakresie prawa, ekonomii lub administracji,

-         pozostałe wymagania niezbędne:

-         znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego oraz ordynacji podatkowej,

-         komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

-         dobra znajomość obsługi komputera,

 

Wymagania dodatkowe:

 

-         umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania odpowiedzi,

-         umiejętność pracy pod presją czasu,

-         rzetelność, odpowiedzialność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-         życiorys i list motywacyjny,

-         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

-         oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-         kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

-         kopie świadectw pracy, zaświadczenia dotyczące ewentualnych staży.

 

Termin składania dokumentów:

  01/06/2010
Miejsce składania dokumentów:

Biuro Krajowej Informacji

Podatkowej w Bielsku-Białej

ul. Traugutta 2a

43-300 BIELSKO-BIAŁA  z dopiskiem „oferta pracy – wydział konsultantów”

 

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz przeprowadzenia rozmowy telefonicznej.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.

Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-33) 819-84-60.

 

Wytworzył: Agnieszka Danek

Zatwierdził: p.o. Dyrektora Izby Skarbowej Małgorzata Moskal