Izba Skarbowa w Katowicach

 

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

informatyka  

w Referacie ds. projektów informatycznych w Wydziale informatyki

 

Liczba lub wymiar etatów: 2

 

Główne obowiązki:

-          tworzenie i rozwijanie bazodanowych aplikacji internetowych,

-          tworzenie aplikacji działających w obszarze poboru, transformacji i ładowania danych do hurtowni,

-          tworzenie i wdrażanie oprogramowania narzędziowego,

-          nadzorowanie systemu pobierania, transformacji i ładowania danych do hurtowni danych,

-          odpowiadanie na zgłaszane przez użytkowników problemy,

-          tworzenie skryptów systemowych.

 

Wykształcenie: wyższe informatyczne lub inne techniczne uzupełnione informatycznymi studiami podyplomowymi.

Wymagania niezbędne:

-          praktyczna znajomość Oracle SQL i PL/SQL,

-          praktyczna umiejętność tworzenia bazodanowych aplikacji internetowych,

-          umiejętność administrowania systemami z rodziny Unix/Linux,

-          umiejętność administrowania systemami z rodziny Windows,

-          umiejętność tworzenia skryptów systemowych dla Unix/Linux,

-          umiejętność tworzenia skryptów systemowych dla Windows,

-          znajomość języka C/C++,

-          znajomość zagadnień związanych z administrowaniem relacyjnymi bazami danych, w  szczególności bazy Oracle,

-          znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej,

-          wypełnienie ankiety samooceny posiadanych umiejętności. - ANKIETA

Wymagania dodatkowe:

-          znajomość środowiska Microsoft Visual C++ 6.0,

-          umiejętność programowania z wykorzystaniem Oracle Pro*C oraz OCI i OCCI,

-          znajomość bazy danych Oracle 10g,

-          praktyczna znajomość systemu AIX 5.3,

-          umiejętność prowadzenia analizy wymagań użytkownika w procesie tworzenia systemów informatycznych,

-          praktyczna umiejętność stosowania metod statystycznych do analizy danych,

-          znajomość zasad funkcjonowania hurtowni danych,

-          podstawowa znajomość zagadnień sieci teleinformatycznych,

-          znajomość Oracle Discoverer.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-          kopia nowego dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-          kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-          oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

-          oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-          życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

-    kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe

 

 

Dokumenty należy składać w terminie do:

31/01/2009

na adres:

Izba Skarbowa

ul. Damrota 25

40-022 Katowice

 

 

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz rozmowy z komisją.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.

Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Ankieta samooceny posiadanych umiejętności do pobrania ze strony internetowej BIP Izby Skarbowej w Katowicach lub osobiście w pok. 519 bud. B.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-32)207-61-07

 

Wytworzyła: Maria Dembińska

Zatwierdził: p.o. Dyrektora Izby Skarbowej Małgorzata Moskal