DRUGI ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY w BIELSKU - BIAŁEJ

 

            Naczelnik poszukuje kandydata na stanowisko

            referenta

            w  Dziale Podatków Pośrednich

            Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Bielsko-Biała

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

            Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-  wprowadzanie do systemu Poltax danych z deklaracji,

-  prowadzenie czynności sprawdzających deklaracji składanych przez podatników,

-  tworzenie rejestrów wprowadzanych deklaracji podatkowych,

-  obsługa deklaracji podatkowych (paczkowanie, zatwierdzanie).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

- niezbędne:

     - wykształcenie średnie ekonomiczne lub administracyjne,

- dodatkowe:

   - przeszkolenie z zakresu obsługi systemu Poltax,

   - przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych,

   - staż pracy w administracji publicznej,

   - dokładność.

            Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:

-          kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-          kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-          oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-          oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-          życiorys i list motywacyjny.

            Termin składania dokumentów: 10 lutego 2010 r.

            Miejsce składania dokumentów:

            Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

            ul. Warszawska 45

            43-300 Bielsko-Biała

           

      Inne informacje:

            Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz  
            rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni
            telefonicznie o jego terminie. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą
            rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

           Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-33) 499-84-51.

 

Wykonał: Anna Kromczyk

Zatwierdził: Naczelnik Urzędu Skarbowego Janusz Kapica

Wprowadził: Piotr Osior