DRUGI ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY w BIELSKU - BIAŁEJ

 

            Naczelnik poszukuje kandydata na stanowisko

            od referenta do starszego referenta

            w  Dziale Kadr, Szkolenia , Spraw Ogólnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych

          Liczba lub wymiar etatu: 1

          Główne obowiązki:

-        komputerowa ewidencja korespondencji wpływającej do Urzędu,

-        przekazywanie korespondencji pracownikom poszczególnych komórek organizacyjnych, za potwierdzeniem odbioru.

Wykształcenie:  średnie

Wymagania konieczne:

-        dobra znajomość obsługi komputera,

-        systematyczność, sumienność, szybkość działania.

Wymagania pożądane:

-     brak

           

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:

-        kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-        oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-        oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-        życiorys i list motywacyjny.

            Dokumenty należy składać lub przesłać do: 19 grudnia 2008 r.

            pod adres:

            Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

            ul. Warszawska 45

            43-300 Bielsko-Biała

 

            Inne informacje:

            Zatrudnienie na czas określony – zastępstwo.

            Kandydaci  zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie zgłoszenia się w tut. Urzędzie celem przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

           Oferty nie spełniające wymagań formalnych - a także te, które wpłyną po terminie - nie będą rozpatrywane.

           Oferty odrzucone lub rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.

           Dodatkowe informacje: tel.(0-33) 499-84-51

 

Wytworzyła: Anna Kromczyk

Zatwierdziła: p.o. Naczelnika Urzędu Henryka Kubica

Wprowadził: Piotr Osior