DRUGI ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY w BIELSKU - BIAŁEJ

 

            Naczelnik poszukuje kandydata na stanowisko

            od referenta do starszego referenta

            w  Dziale Kadr, Szkolenia , Spraw Ogólnych oraz Ochrony Informacji
           Niejawnych

            Liczba lub wymiar etatu: 1

            Główne obowiązki:

-          komputerowa ewidencja korespondencji wpływającej do Urzędu,

-          przekazywanie korespondencji pracownikom poszczególnych komórek organizacyjnych, za potwierdzeniem odbioru.

  Wykształcenie:  średnie

Wymagania konieczne:

-          dobra znajomość obsługi komputera,

-          systematyczność, sumienność, szybkość działania.

Wymagania pożądane:

-     brak

            Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań 
            formalnych:

-    kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-          kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-          oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-          oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-          życiorys i list motywacyjny.

            Dokumenty należy składać lub przesłać do:             17 lutego 2009 r.

            pod adres:

            Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

            ul. Warszawska 45

            43-300 Bielsko-Biała

 

            Inne informacje:

            Kandydaci  zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem

           o terminie zgłoszenia się w tut. Urzędzie celem przeprowadzenia postępowania

           rekrutacyjnego.

           Oferty nie spełniające wymagań formalnych - a także te, które wpłyną

           po terminie - nie będą rozpatrywane.

           Oferty odrzucone lub rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.

           Dodatkowe informacje: tel.(0-33) 499-84-51

 

Wytworzyła: Anna Kromczyk

Zatwierdziła: p.o.Naczelnika Urzędu Henryka Kubica

Wprowadził: Piotr Osior