DRUGI ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY w BIELSKU - BIAŁEJ

 

            Naczelnik poszukuje kandydata na stanowisko

            starszego referenta  

            w  Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku ds. Podatków Majątkowych

            Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Bielsko-Biała

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby
            cywilnej.

 

            Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-  prowadzenie rejestrów i ewidencji związanych z pracą wieloosobowego stan. ds. podatków majątkowych – obsługa eksploatowanych systemów komputerowych w zakresie wprowadzania, zatwierdzania i aktualizacji danych związanych z deklaracjami składanymi przez podatników,

- ewidencjonowanie i analizowanie informacji, aktów notarialnych i deklaracji z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych,

- rozpatrywanie wniosków i opracowywanie projektów decyzji określających wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych,

- udzielanie informacji instytucjom o posiadanych przez podatnika, płatnika składnikach majątku ruchomego i nieruchomego.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

- niezbędne:

   - wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie ekonomii, administracji lub prawa podatkowego,

   - umiejętność pracy w zespole,

   - co najmniej 6 -cio miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji skarbowej.

  - dodatkowe:

   - znajomość systemów informatycznych,

   - znajomość przepisów podatkowych,

   - umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych,

   - umiejętność redagowania pism,

   - dokładność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność.

 

           Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:

-          kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-          kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-          oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-          oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-          kopie świadectwa pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w organach skarbowych,

-          życiorys i list motywacyjny.

            Termin składania dokumentów: 17 czerwca 2010 r.

 

            Miejsce składania dokumentów:

            Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

            ul. Warszawska 45

            43-300 Bielsko-Biała

           

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni  telefonicznie o jego terminie.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą  rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

          

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-33) 499-84-51.

 

Wytworzyła: Anna Kromczyk

Zatwierdził: Naczelnik Urzędu Janusz Kapica

Wprowadził: Piotr Osior