DRUGI ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY w BIELSKU - BIAŁEJ

 

            Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko

            starszego księgowego

            w  Dziale Rachunkowości Podatkowej

          Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:

- wprowadzanie dowodów wpłat i zwrotów do systemu Poltax 2B,

- obsługa korespondencji wychodzącej z działu w programie kancelaryjnym.

  Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, administracyjne lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu ekonomii lub podatków

            Wymagania niezbędne:

- znajomość przepisów dot. rachunkowości oraz ustawy Ordynacja podatkowa,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

- umiejętność pracy w zespole,

- bardzo dobra organizacja pracy,

- umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,

- rzetelność,

Wymagania dodatkowe:

- znajomość ustaw podatkowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań  formalnych:

- kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- życiorys i list motywacyjny.

            Dokumenty należy składać lub przesłać do: 25 sierpnia 2008 r.

pod adresem:

            Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

            ul. Warszawska 45

            43-300 Bielsko-Biała

           Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony – zastępstwo.

           Kandydaci  zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem

           o terminie zgłoszenia się w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

           Oferty niespełniające wymagań formalnych, a także te, które wpłyną po terminie - nie będą rozpatrywane.

           Oferty odrzucone oraz rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.

           Dodatkowe informacje: tel.(0-33) 499-84-51.

          

           Wytworzył: Anna Kromczyk

           Zatwierdził: p.o. Naczelnika Urzędu Henryka Szweblik

           Wprowadził: Piotr Osior