DRUGI ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY w BIELSKU - BIAŁEJ

 

            Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko

            starszego referenta

            w  Dziale Podatków Pośrednich

          Liczba lub wymiar etatu: 2

          Główne obowiązki:

- prowadzenie  czynności sprawdzających dotyczących deklaracji w  celu sprawdzenia kompletności, prawidłowości i terminowości składanej dokumentacji, a w uzasadnionych przypadkach sporządzania projektu wniosków do stanowiska karnego skarbowego,

- prowadzenie korespondencji z podatnikami w celu załatwienia spraw z zakresu działania komórki,

- przygotowywanie oraz wydawanie zaświadczeń na podstawie posiadanych dokumentów i materiałów z zakresu działania komórki,

- współuczestnictwo w przygotowaniu sprawozdań, analiz w ramach właściwości rzeczowej komórki,

- udzielanie informacji podatnikom z zakresu podatku od towarów i usług,

- przygotowywanie informacji na kartach obiegowych dotyczących zwrotów VAT w zakresie działania komórki organizacyjnej,

- przygotowywanie dokumentów podatników w celu  przekazania do biblioteki akt czynnych lub archiwum.

Wykształcenie: wyższe  ekonomiczne,  prawnicze, administracyjne lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi z ww. zakresu.

 

Wymagania niezbędne:

- znajomość przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej,

- umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywności i argumentacji,

- umiejętność rozwiązywania problemów.

 

Wymagania dodatkowe:

- obsługiwanie programów komputerowych( POLTAX, Podsystem Kontrola, Biblioteka akt),

- umiejętności redakcyjne,

- umiejętność pracy w zespole ,

- działanie w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych.

  

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:

-  kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 

-  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o  niekaralności   za  przestępstwo umyślne,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- życiorys i list motywacyjny.

 

   Dokumenty należy składać lub przesłać do: 29 sierpnia 2008 r.

            pod adresem:

            Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

            ul. Warszawska 45

            43-300 Bielsko-Biała

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony – zastępstwo.

Kandydaci  zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie zgłoszenia się w tut. Urzędzie celem przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Oferty nie spełniające wymagań formalnych i koniecznych - a także te, które wpłyną po terminie - nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone lub rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje: tel.(0-33) 499-84-51.

 

Wykonał: Anna Kromczyk

Zatwierdził: p.o. Naczelnika Urzędu Henryka Szweblik

Wprowadził: Piotr Osior