DRUGI ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY w BIELSKU - BIAŁEJ

 

            Naczelnik poszukuje kandydata na stanowisko

            starszego referenta

            w  Dziale Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

          Liczba lub wymiar etatu: 1

          Główne obowiązki:

-        obsługa programów komputerowych w zakresie działania komórki,

-        prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie pdop,

-        przygotowywanie dokumentów podatkowych do przekazania do biblioteki akt czynnych bądź do archiwum,

-        sporządzanie i wysyłanie korespondencji do podatników oraz instytucji,

-        współudział w postępowaniach podatkowych w sprawach o stwierdzenie nadpłat.

  Wykształcenie:  wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawnicze  lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi z powyższego zakresu.

Wymagania niezbędne:

-        umiejętność pracy w zespole,

-        umiejętność stosowania prawa w praktyce.

Wymagania dodatkowe:

-     umiejętność obsługi programów komputerowych.

         

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań  formalnych:

-        kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-        oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-        życiorys i list motywacyjny.

            Dokumenty należy składać lub przesłać do: 29 sierpnia 2008 r.

            pod adres:

            Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

            ul. Warszawska 45

            43-300 Bielsko-Biała

 

            Inne informacje:

            Zatrudnienie na czas określony – zastępstwo.

            Kandydaci  zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem

           o terminie zgłoszenia się w tut. Urzędzie celem przeprowadzenia postępowania

           rekrutacyjnego.

           Oferty nie spełniające wymagań formalnych - a także te, które wpłyną

           po terminie - nie będą rozpatrywane.

           Oferty odrzucone lub rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.

           Dodatkowe informacje: tel.(0-33) 499-84-51

 

Wykonał: Anna Kromczyk

Zatwierdził: p.o. Naczelnika Urzędu Henryka Szweblik

Wprowadził: Piotr Osior