DRUGI ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY w BIELSKU - BIAŁEJ

 

            Naczelnik poszukuje kandydata na stanowisko

            starszego referenta

            w  Dziale Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

            Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Bielsko-Biała

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby
            cywilnej.

            Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-     prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie pdop,

-          obsługa programów komputerowych w zakresie działania komórki,

-          przygotowywanie dokumentów podatkowych do przekazania do biblioteki akt czynnych bądź do archiwum,

-          sporządzanie i wysyłanie korespondencji do podatników oraz instytucji,

-          współudział w postępowaniach podatkowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

- niezbędne:

    - wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawnicze lub inne
       uzupełnione studiami podyplomowymi z powyższego zakresu.

-          umiejętność stosowania prawa w praktyce,

-          umiejętność pracy w zespole

- dodatkowe:

- umiejętność obsługi programów komputerowych (Poltax, Podsystem Kontrola,
     Biblioteka akt),

-   umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych.

            Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań 
            formalnych:

-    kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-          kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-          oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-          oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

-          oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-          życiorys i list motywacyjny.

            Termin składania dokumentów: 26 stycznia 2010 r.

            Miejsce składania dokumentów:

            Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

            ul. Warszawska 45

            43-300 Bielsko-Biała

            Inne informacje:

            Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz  
            rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni
            telefonicznie o jego terminie. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą
            rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

           Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-33) 499-84-51.

Wytworzyła: Anna Kromczyk

Wprowadził: Piotr Osior

Zatwierdził: Naczelnik Drugiego Śląskiego US w Bielsku-Białej – Janusz Kapica