DRUGI ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY w BIELSKU - BIAŁEJ

 

            Naczelnik poszukuje kandydata na stanowisko

            starszego referenta  

            w  Dziale Podatków Pośrednich

            Liczba lub wymiar etatu: 2

Miejsce wykonywania pracy: Bielsko-Biała

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

            Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-  prowadzenie czynności sprawdzających deklaracji VAT,

- przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania podmiotów zewnętrznych z zakresu działania komórki

- wydawanie zaświadczeń na wniosek podatnika z zakresu działania komórki,

- współuczestnictwo w przygotowaniu sprawozdań i analiz,

- przygotowywanie informacji z zakresu działania komórki,

- przygotowywanie dokumentów podatników do przekazania do biblioteki akt

  czynnych lub archiwum.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

- niezbędne:

   - wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi z ww. zakresu,

   - znajomość przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, ordynacji podatkowej

   - umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywności i argumentacji,

   - umiejętność rozwiązywania problemów,

   - co najmniej 6 -cio miesięczny staż w administracji publicznej.

- dodatkowe:

   - umiejętność obsługi programów komputerowych (Poltax, Podsystem Kontrola, Biblioteka akt)

   - umiejętności redakcyjne,

   - umiejętność pracy w zespole,

   - umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych.

            Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań  formalnych:

-    kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-    oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-    oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

-    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-    życiorys i list motywacyjny.

 

            Termin składania dokumentów: 26 kwietnia 2010 r.

 

            Miejsce składania dokumentów:

            Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

            ul. Warszawska 45

            43-300 Bielsko-Biała

            Inne informacje:

            Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz  rozmowy kwalifikacyjnej.

            Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni  telefonicznie o jego terminie.

            Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą  rozpatrywane.

            Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

            Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-33) 499-84-51.

 

Wytworzyła: Anna Kromczyk

Zatwierdził: Naczelnik Urzędu Janusz Kapica

Wprowadził: Piotr Osior