DRUGI ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY w BIELSKU - BIAŁEJ

 

            Naczelnik poszukuje kandydata na stanowisko

            radcy prawnego

            w samodzielnym wieloosobowym stanowisku pracy ds. obsługi prawnej

          Liczba lub wymiar etatu: 0,35

Główne obowiązki:

- wydawanie opinii prawnych, w tym opiniowanie analizy przedawnień zobowiązań podatkowych,

- udzielanie ustnych wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

- opiniowanie postępowań w sprawach zamówień publicznych,

- prowadzenie postępowań przed sądami,

- informowanie komórek organizacyjnych Urzędu o zmianach przepisów prawnych,

- opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych.

Wykształcenie:  wyższe prawnicze

Wymagania niezbędne:

-        wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez okręgową izbę radców prawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-     kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-    oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

-    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-    życiorys i list motywacyjny,

-    wpis na listę radców prawnych.

     

Dokumenty należy składać lub przesłać do: 10 listopada 2008 r.

            pod adres:

            Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

            ul. Warszawska 45

            43-300 Bielsko-Biała

 

Inne informacje:

Kandydat nie może prowadzić własnej kancelarii prawnej oraz nie może być zatrudniony w innej kancelarii, nie może również prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o procedurze tego postępowania i jego terminie.

Oferty nie spełniające wymagań formalnych - a także te, które wpłyną po terminie - nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone lub rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje: tel.(0-33) 499-84-51

 

Wytworzył: Anna Kromczyk

Zatwierdził: p.o. Naczelnika Urzędu Henryka Szweblik

Wprowadził: Piotr Osior