DRUGI ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY w BIELSKU - BIAŁEJ

 

            Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko

            starszego referenta

            w  Dziale Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

          Liczba lub wymiar etatu: 2

Główne obowiązki:

-        obsługa programów komputerowych w zakresie działania komórki,

-        analiza danych przetwarzanych w systemach komputerowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,

-        wykonywanie czynności sprawdzających w zakresie podatku dochodowego od osób  prawnych,

-        przygotowywanie dokumentów podatkowych do archiwizacji,

-        wysyłanie korespondencji z zakresu działania komórki.

            Wykształcenie: wyższe       

Wymagania konieczne:,

-        umiejętność obsługi komputera,

-        samodzielność, komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole,

-        umiejętność sprawnej organizacji pracy.

Wymagania pożądane:           

-        znajomość przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,

-        znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,

-        znajomość systemu POLTAX,

-        odporność na stres, systematyczność, kreatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań  formalnych:

            -  kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,  
            -  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

            -  oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o  niekaralności za  przestępstwo umyślne,

            -  oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

            - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji,

            - życiorys i list motywacyjny.

            Dokumenty należy składać lub przesłać do:25-02-2008 r.

            pod adres:

            Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

            ul. Warszawska 45

            43-300 Bielsko-Biała

            Inne informacje:

            Zatrudnienie na czas określony – zastępstwo.

            Kandydaci  zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie  
           zgłoszenia się w tut. Urzędzie celem przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

           Oferty nie spełniające wymagań formalnych i koniecznych - a także te, które wpłyną

           po terminie - nie będą rozpatrywane.

           Oferty odrzucone lub rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.

           Dodatkowe informacje: tel.(0-33) 499-84-51.

 

    Wytworzyła: Anna Kromczyk

    Wprowadził:  Piotr Osior

    Zatwierdziła: p.o. Naczelnika Urzędu Henryka Szweblik