DRUGI ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY w BIELSKU - BIAŁEJ

 Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko

              starszego referenta

              w  Dziale Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

            Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:

-        wykonywanie czynności sprawdzających i analiz w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,

-        wykonywanie czynności sprawdzających w zakresie wywiązywania się podatników podatku dochodowego od osób prawnych z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego,

-        przygotowywanie dokumentów podatkowych do archiwizacji,

-        sporządzanie i wysyłanie korespondencji do podatników oraz instytucji,

-        obsługa programów komputerowych w zakresie działania komórki,

-        analiza danych przetwarzanych w systemach komputerowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Wykształcenie: wyższe  ekonomiczne,  prawnicze lub administracyjne.

Wymagania konieczne:

-        znajomość przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,

-        umiejętność obsługi komputera,

-        samodzielność, komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole,

-        umiejętność sprawnej organizacji pracy.

Wymagania pożądane:

-        doświadczenie zawodowe w jednostkach skarbowych,

-        znajomość systemu POLTAX,

-        odporność na stres, systematyczność, kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:

-  kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,  
-  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-  oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o  niekaralności za  przestępstwo umyślne,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji,

- życiorys i list motywacyjny.

            Dokumenty należy składać lub przesłać do: 11-08-2007 r.

            pod adresem:

            Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

            ul. Warszawska 45

            43-300 Bielsko-Biała

Inne informacje:

            Zatrudnienie na czas określony – zastępstwo.

            Kandydaci  zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie zgłoszenia się w tut.Urzędzie celem przeprowadzenia postępowania  rekrutacyjnego.

            Oferty nie spełniające wymagań formalnych, a także te, które wpłyną po terminie - nie będą  rozpatrywane.

            Oferty odrzucone lub rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.

            Dodatkowe informacje: tel.(0-33) 499-84-51.

                                                                                        

Wykonała: Anna Kromczyk

Zatwierdził: Zastępca Naczelnika Urzędu Alicja Pająk

Wprowadził: Piotr Osior