DRUGI ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY w BIELSKU - BIAŁEJ

            Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko

            od  starszego referenta do starszego inspektora

              w  Dziale Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

            Liczba lub wymiar etatu: 1

            Główne obowiązki:

-        wykonywanie czynności sprawdzających i analiz w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,

-        wykonywanie czynności sprawdzających w zakresie wywiązywania się podatników podatku dochodowego od osób prawnych z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego,

-        przygotowywanie dokumentów podatkowych do archiwizacji,

-        sporządzanie i wysyłanie korespondencji do podatników oraz instytucji,

-        obsługa programów komputerowych w zakresie działania komórki,

-        analiza danych przetwarzanych w systemach komputerowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

            Wykształcenie: wyższe  ekonomiczne,  prawnicze lub administracyjne.

            Wymagania konieczne:

-        znajomość przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,

-        umiejętność obsługi komputera,

-        samodzielność, komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy
w zespole,

-        umiejętność sprawnej organizacji pracy,

-        co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w jednostkach skarbowych lub służbach finansowych.

            Wymagania pożądane:

-    dobra znajomość języka obcego (angielski, niemiecki, francuski),

-        odporność na stres, systematyczność, kreatywność.

            Wymagane dokumenty i oświadczenia:

            -  kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,  
            -  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

            -  oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o  niekaralności za przestępstwo umyślne,

            -  oświadczenie kandydata  o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

            - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

            -  życiorys i list motywacyjny,

            -  kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe.

            Dokumenty należy składać lub przesłać do: 25-10-2007 r.

            pod adresem:

            Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

            ul. Warszawska 45

            43-300 Bielsko-Biała

            Inne informacje:

            Kandydaci  zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie
            zgłoszenia się w tut. Urzędzie celem przeprowadzenia postępowania  rekrutacyjnego.

            Oferty nie spełniające wymagań formalnych, a także te, które wpłyną po terminie - nie będą rozpatrywane.

            Oferty odrzucone lub rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.

            Dodatkowe informacje: tel.(0-33) 499-84-51.

                                                                                        

             Wytworzyła: Anna Kromczyk

             Zatwierdziła: Henryka Szweblik - p.o. Naczelnika Urzędu                                                                                               

             Wprowadził: Piotr Osior