DRUGI ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY w BIELSKU - BIAŁEJ

 

            Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko

            starszego referenta

            w  Dziale Podatków Pośrednich

          Liczba lub wymiar etatu: 2
           Miejsce wykonywania pracy: Bielsko-Biała

          Główne obowiązki:

-        wykonywanie czynności sprawdzających i analiz w zakresie podatków pośrednich,

-        weryfikacja dokumentów w ramach prowadzenia czynności sprawdzających,

-        sporządzanie i wysyłanie korespondencji do podatników oraz instytucji,

-        obsługa programów komputerowych w zakresie działania komórki,

-        analiza danych przetwarzanych w systemach komputerowych w zakresie podatków od towarów i usług.

            Wykształcenie: wyższe  ekonomiczne,  prawnicze lub administracyjne.

            Wymagania niezbędne:

-        znajomość przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług,

-        znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,

-        umiejętność obsługi komputera,

-        samodzielność, komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy
w zespole.

            Wymagania dodatkowe:

-        doświadczenie zawodowe w jednostkach skarbowych,

-        znajomość systemu POLTAX,

-        dobra znajomość języka obcego (angielski, niemiecki, francuski),

-        odporność na stres, systematyczność, kreatywność.

            Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań
            formalnych:

            -  kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,  
            -  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

            -  oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o  niekaralności za

               przestępstwo umyślne,

            -  oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

            - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
               rekrutacji,

            - życiorys i list motywacyjny.

            Dokumenty należy składać lub przesłać do: 11-09-2007 r.

            pod adresem:

            Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

            ul. Warszawska 45

            43-300 Bielsko-Biała

            Inne informacje:

            Zatrudnienie na czas określony – zastępstwo.

            Kandydaci  zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem

           o terminie zgłoszenia się w tut. Urzędzie celem przeprowadzenia postępowania

           rekrutacyjnego.

           Oferty nie spełniające wymagań formalnych i koniecznych - a także te, które wpłyną

           po terminie - nie będą rozpatrywane.

           Oferty odrzucone lub rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.

           Dodatkowe informacje: tel.(0-33) 499-84-51.

 

           Wytworzyła: Anna Kromczyk

           Wprowadził: Piotr Osior

            Zatwierdził: p.o. Naczelnika Urzędu Henryka Szweblik