Izba Skarbowa w Katowicach

Informacje dla osób niesłyszących


 

I  W myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym (PJM), systemem językowo-migowym (SJM) lub też innym podstawowym środkiem komunikowania się, dostosowanym do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządów wzroku i słuchu (SKOGN), pod warunkiem zgłoszenia przez osobę uprawnioną „chęci skorzystania ze świadczenia i wskazania metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych”.

 

Świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Zgłoszenie powinno być złożone w formie pisemnej do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, za pośrednictwem Kancelarii tut. Izby Skarbowej.

Formularz - powiadomienie o chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza jest dostępny w Kancelarii tut. Izby Skarbowej (p. 10, bud. A), a ponadto
znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tut. Izby Skarbowej, pod adresem http://www.sl.mofnet.gov.pl/bip/BIPISK.htm

 

Wyciąg z Rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo - migowego (SJM), i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) dla województwa śląskiego znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Menu tematycznym: Informacje dla tłumaczy polskiego języka migowego.

 

Świadczenie może być realizowane również przez pracownika organu administracji publicznej posługującego się PJM lub SJM.

 

II  Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się, również poprzez:

a) korzystanie z poczty elektronicznej,

b) przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych,

c) komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych,

d) przesyłanie faksów,

e) strony internetowe spełniające standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych,

f) wykorzystując pomoc członków rodzin lub osoby przybranej.

 

W przypadku wystąpienia problemów w związku z zapewnieniem obsługi klienta doświadczającego trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się, prosimy o kontakt z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Komunikacji w tut. Izbie Skarbowej w Katowicach.

Objaśnienia:

Osoby uprawnione – osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. data utworzenia artykułu2012-06-27 14:37
data aktualizacji artykułu2014-12-18
data publikacji artykułu2014-12-18