Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach

Organizacja
Organizacja Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach została określona w regulaminie organizacyjnym nadanym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Zarządzeniem Nr 60/2015 z dnia 01 kwietnia 2015r., na podstawie Zarządzenia Nr 15 Ministra Finansów z 5 marca 2015r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. U. Min. Fin. z 2015, poz. 15).
 
Regulamin ustala strukturę organizacyjną i zakresy zadań komórek organizacyjnych, zasady organizacji pracy, zakres uprawnień i zasady nadzoru sprawowanego przez Naczelnika Urzędu i jego Zastępców.
 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Skarbowego w Tarnowski Górach
 
Urzędem Skarbowym kieruje Naczelnik Urzędu Skarbowego, który jest odpowiedzialny przed Dyrektorem Izby Skarbowej za terminową i prawidłową realizację zadań urzędu.
 
Naczelnik Urzędu Skarbowego kieruje pracą Urzędu Skarbowego przy pomocy Zastępców Naczelnika, kierowników komórek organizacyjnych i innych pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.
 
Naczelnika Urzędu Skarbowego powołuje i odwołuje Minister Finansów na wniosek Dyrektora Izby Skarbowej.
 
Zastępcę Naczelnika Urzędu Skarbowego powołuje i odwołuje Dyrektor Izby Skarbowej na wniosek Naczelnika Urzędu Skarbowego.
 
Działami i referatami kierują kierownicy : pracę wieloosobowych stanowisk pracy organizują i koordynują pracownicy zwani "kierującymi".
 
Naczelnik Urzędu Skarbowego:
 
 1. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Analiz i Planowania (AP)
 1. Dział Kontroli Podatkowej (KP)
 1. Sekretariat (SN)
I Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego:
 
 1. Dział Egzekucji Administracyjnej (EA)
 1. Dział Rachunkowości Podatkowej (RP)
 1. Samodzielny Referat Spraw Wierzycielskich (SW)
II Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego:
 
 1. Dział Obsługi Bezpośredniej (OB)
 • Referat Obsługi Bieżącej (OB-1)
 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (OB-2)
 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy Przetwarzania Danych (OB-3)
 • Referat Czynności Sprawdzających (OB-4)
 • Referat Czynności Sprawdzających (OB-4)
 1. Dział Postępowań Podatkowych (PP)
wytworzył: Naczelnik Urzędu Skarbowego Ewa Zakrzewska
wprowadził: Małgorzata Kostecka

data utworzenia artykułu2004-09-20 12:54
data aktualizacji artykułu2015-04-02 08:13
data publikacji artykułu2015-04-02 08:13