Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

Organizacja
Organizacja Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej została określona w regulaminie organizacyjnym nadanym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Zarządzeniem Nr 68/15 z dnia 01 kwietnia 2015r., na podstawie Zarządzenia Nr 15 Ministra Finansów z 5 marca 2015r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. U. Min. Fin. z 2015, poz. 15).
 
Regulamin ustala strukturę organizacyjną i zakresy zadań komórek organizacyjnych, zasady organizacji pracy, zakres uprawnień i zasady nadzoru sprawowanego przez Naczelnika Urzędu i jego Zastępców.
 
Urzędem Skarbowym kieruje Naczelnik Urzędu Skarbowego, który jest odpowiedzialny przed Dyrektorem Izby Skarbowej za terminową i prawidłową realizację zadań urzędu.
 
Naczelnik Urzędu Skarbowego kieruje pracą Urzędu Skarbowego przy pomocy Zastępców Naczelnika, kierowników komórek organizacyjnych i innych pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.
 
Naczelnika Urzędu Skarbowego powołuje i odwołuje Minister Finansów na wniosek Dyrektora Izby Skarbowej.
 
Zastępcę Naczelnika Urzędu Skarbowego powołuje i odwołuje Dyrektor Izby Skarbowej na wniosek Naczelnika Urzędu Skarbowego.
 
Działami i referatami kierują kierownicy : pracę wieloosobowych stanowisk pracy organizują i koordynują pracownicy zwani "kierującymi".
 
Regulamin Organizacyjny Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
 
Naczelnik Urzędu Skarbowego NUS
 
 1. Sekretariat (SN)
 1. Samodzielny referat analiz i planowania (AP)
 1. Dział kontroli podatkowej (KP)
 • Pierwszy referat kontroli podatkowej (KP1)
 • Drugi referat kontroli podatkowej (KP2)
 • Trzeci referat kontroli podatkowej (KP3)
 1. Samodzielne jednoosobowe Stanowisko Pracy Kontroli Wewnętrznej (KW)
Pierwszy Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego ZN1
 
 1. Samodzielny referat egzekucji administracyjnej (EA)
 1. Samodzielny referat spraw wierzycielskich (SW)
 • Pierwsze wieloosobowe stanowisko pracy spraw wierzycielskich (SW1)
 • Drugie wieloosobowe stanowisko pracy spraw wierzycielskich (SW2)
 1. Dział rachunkowości (RP)
 1. Samodzielne wieloosobowe stanowisko pracy spraw karnych skarbowych (KS)
Drugi Zastepca Naczelnika Urzędu Skarbowego ZN2
 
 1. Dział obsługi bezpośredniej (OB)
 • Wieloosobowe stanowisko pracy obsługi bieżącej (OB1)
 • Wieloosobowe stanowisko pracy identyfikacji i rejestracji podatkowej (OB2)
 • Referat przetwarzania danych i czynności sprawdzających (OB34)
 1. Dział postępowań podatkowych (PP)
 • Pierwszy referat postępowań podatkowych (PP1)
 • Drugi referat postępowań podatkowych (PP2)
 • Wieloosobowe stanowisko pracy współpracy międzynarodowej (WM)
wprowadził: Małgorzata Kostecka

data utworzenia artykułu2003-12-01 15:00
data aktualizacji artykułu2015-04-21 13:31
data publikacji artykułu2015-04-21 13:31