wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015


KOMUNIKATY

K o m u n i k a t Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku działania żywiołu – powodzi
Akcja charytatywna w śląskiej administracji podatkowej.

Kwestię opodatkowania pomocy dla poszkodowanych przez zdarzenia losowe trzeba rozpatrywać na gruncie:
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. nr 51 poz. 307 z 2010r.);
ustawy o podatku od spadków i darowizn (j.t. Dz. U. nr 93 poz. 768 z 2009r. z późn. zm.).

W podatku dochodowym od osób fizycznych możliwość zwolnienia wynika z przepisów art. 21 ust. 1, który stanowi, iż wolne od podatku są: 

pkt 26 a) świadczenia otrzymane z tytułu jednorazowej pomocy materialnej finansowej ze środków budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, 
pkt 26) zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł,
pkt 79) świadczenia z pomocy społecznej.

Ponadto, do końca 2010 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28-12-2009r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. nr 226, poz. 1819) przewidujące zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, w odniesieniu do pomocy materialnej otrzymanej od zakładu pracy przez osoby poszkodowane na skutek katastrofy naturalnej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. nr 62, poz. 558 ze zmianami) do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 6.000 zł.

W podatku od spadków i darowizn, w przypadku nabycia przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem darowizny (art. 1 ust. 1 pkt 2) obowiązek zapłaty podatku wystąpi wtedy gdy wartość darowizny przekroczy w okresie 5 lat kwotę wolną od podatku od jednego darczyńcy. 

Kwota wolna w zależności od zaliczenia do grup podatkowych * wynosi:

- dla nabywcy zaliczonego do grupy zwolnionej całkowite zwolnienie,
- dla nabywcy zaliczonego do I grupy podatkowej do 9637 zł,
- dla nabywcy zaliczonego do II grupy podatkowej do 7276 zł,
- dla nabywcy zaliczonego do III grupy podatkowej do 4902 zł.

* Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:
do grupy zwolnionej – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma, macochę;
do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę, teściów;
do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwo i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
do grupy III - innych nabywców.


Darowizny otrzymane od różnych darczyńców nie podlegają kumulacji.

Ponadto, w przypadku wystąpienia podatku istnieje możliwość zwolnienia z opodatkowania uzyskanej pomocy w formie ulgi indywidualnej stosownie do art. 67 a § 1 ordynacji podatkowej.
W takim przypadku podatnik może zwrócić się do naczelnika właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o udzielenie ulgi.
Naczelnik Urzędu skarbowego w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
1.odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
2.odroczyć lub rozłożyć na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
3.umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę.


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!