wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Wykonanie robót budowlanych w US Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 97

Przedmiot postępowania:

Wykonanie robót budowlanych w budynku Urzędu Skarbowego w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 97

Tryb przetargu:

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 30.000 EURO (Tak/Nie) tak

Zamawiający:

Nazwa i adres:

Izba Skarbowa

40-022 Katowice, ul. Damrota 25

Adres do korespondencji:
Izba Skarbowa w Katowicach
40-951 Katowice 2
skrytka pocztowa 169

woj. śląskie

REGON

00102123400000

tel.:

0-prefix-32-207-60-00

0-prefix-32-255-52-25

Fax:

0-prefix-32-253-03-06

e-mail:

is@sl.mofnet.gov.pl

internet:

www.isnet.katowice.pl

Rodzaj zamówienia:

roboty budowlane

Składanie ofert wariantowych

nie

Składanie ofert równoważnych

nie

Termin realizacji 

Pożądany

 15.04.2003

Wymagany

nie dotyczy

Kwota wadium

3.000,00 zł. ( słownie trzy tysiące zł.)

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

  • cena brutto - 95%
  • termin wykonania zamówienia - 5%

Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice,  pok. nr 124

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

10,00 zł ( słownie dziesięć zł.)

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Nazwisko i imię:

Bartosiński Robert

nr pokoju:

124

tel:

0-prefix-32-207-61-09

godz. udzielania informacji:

od 700 do 1000

e-mail:

 

Miejsce składania ofert

Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice, pok. nr 124

Termin składania ofert

25.02.2003r., godz. 1100

Otwarcie ofert

Miejsce

siedziba zamawiającego

Termin

25.02.2003r.

godzina

1130

Postępowanie prowadzone

z zastosowaniem preferencji krajowych

tak

bez zastosowania preferencji krajowych

nie dotyczy

Informacje o warunkach wymaganych od dostawców i wykonawców

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (potwierdzające, iż przedmiotem działalności oferenta jest prowadzenie robót budowlanych)

Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie

Kserokopia uprawnień kierownika budowy

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 19 ust 1 pkt 4) i 5) ustawy o zamówieniach publicznych (wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych , odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , że roboty zostały wykonane z należytą starannością

Referencje TP SA potwierdzające doświadczenie oferenta (podwykonawcy) w realizacji robót związanych z przewodami światłowodowymi

Informacje z banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową dostawcy lub wykonawcy

Zaświadczenie (wydane nie wcześniej niż 6 tygodni przed terminem składania ofert) z ZUS-u o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.

Zaświadczenie (wydane nie wcześniej niż 6 tygodni przed terminem składania ofert) z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych oferenta lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.

Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że dostawca lub wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Wszystkie kserokopie zaświadczeń i oświadczeń powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/ne do reprezentowania oferenta.


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!