wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Sprawa nr ZKP-251/46/PN I/04.Remont elewacji budynków „A” i „B” Izby Skarbowej w Katowicach.

Przedmiot zamówienia

 Sprawa nr ZKP-251/28/PN I/06.

 

 Przedmiot zamówienia:

 

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do komputerów , drukarek i kserokopiarek dla Izby Skarbowej w Katowicach oraz Ośrodków Zamiejscowych Bielsko Biała i Częstochowa

 

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice 

 

Ośrodek Zamiejscowy Izby Skarbowej w Katowicach

Bielsko Biała, ul. Traugutta 2a

 

Ośrodek Zamiejscowy Izby Skarbowej w Katowicach

Częstochowa, ul. Rejtana 9.

Zamawiający

nazwa i adres

 Izba Skarbowa

 40-022 Katowice, ul. Damrota 25

 Adres do korespondencji:

 Izba Skarbowa w Katowicach,

 40-022 Katowice

 ul. Damrota 25

 woj. śląskie

REGON

 1021234

tel.

 0-prefix-32-207-60-00 

 0-prefix-32-207-63-00

Fax

 0-prefix-32-207-60-70

email

 kancelaria@isnet.katowice.pl

internet

 http://www.isnet.katowice.pl/

Wspólny słownik zamówień

główny przedmiot

301 24000-4.

dodatkowe przedmioty

 

Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)

 NIE

Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)

NIE

Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)

 Na okres 1 roku od dnia podpisania umowy.

data rozpoczęcia

01-01-2007 r.

data zakończenia

31-12-2007 r.

Wymagane wadium

 NIE

Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje

1. Spełnienie warunków określonych w art. 22 i art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

2. Ocena sytuacji finansowej wykonawcy:

-          za znajdujący się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia uważany będzie podmiot, który nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,

3. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić powyższe warunki i potwierdzić ich spełnienie dokumentami wskazanymi w pkt 7 SIWZ.

4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeniu z postępowania

5. Spełnienie warunków podanych w SIWZ

 

Tryb udzielania zamówienia

 Przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro (TAK/NIE)

 NIE

Kryteria oceny ofert

Cena  (wartość oferty brutto) (sposób oceny – minimalizacja) – waga 100%

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dodatkowych wyjaśnień dostępne do

04.12.2006 r.

Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

 W siedzibie Zamawiającego pokój nr 112, lub pocztą, na pisemny wniosek (w oryginale) lub na stronie internetowej Izby Skarbowej w Katowicach – www.isnet.katowice.pl

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)

 

Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, budynek A, pok. 112

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data

04.12.2006

godzina

 10.00

Otwarcie ofert

miejsce

 Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, bud. A pok. 112

termin

04.12.2006

godzina

 11.00

Termin związania ofertą

 30 dni od daty otwarcia ofert

Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych

 

Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE)

 NIE

Zamiar zawarcia umowy ramowej (TAK/NIE)

 NIE

Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (TAK/NIE)

 NIE

Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej (TAK/NIE)

 NIE

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

imię i nazwisko

 Andrzej Porażewski

Małgorzata Srebnicka

nr pokoju

 112

tel.

(032) 2076300

(032) 2076200

godziny udzielania informacji

  8.00-14.00

email

andrzej.porazewski@isnet.katowice.pl malgorzata.srebnicka@isnet.katowice.pl

 

 


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!