wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia

Sprawa nr ZKP-251/27/PN I/06 -  Usługa -„Ubezpieczenie majątku Izby Skarbowej w 2007 roku” -dla Izby Skarbowej w Katowicach, ul. Damrota 25

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Izba Skarbowa ul. Damrota 25, 40-022 Katowice
Zamawiający nazwa i adres  Izba Skarbowa
 40-022 Katowice, ul. Damrota 25
 Adres do korespondencji:

 Izba Skarbowa w Katowicach,

 40-022 Katowice

 ul. Damrota 25

 woj. śląskie
REGON  1021234
tel.  0-prefix-32-207-60-00 
 0-prefix-32-207-61-13
Fax  0-prefix-32-207-60-10
email  kancelaria@isnet.katowice.pl
internet  http://www.isnet.katowice.pl/
Wspólny słownik zamówień główny przedmiot 66330000-2 (ubezpieczenia inne niż na życie)
dodatkowe przedmioty NIE
Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)  NIE
Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)  NIE
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)  NIE
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)

 1 rok

data rozpoczęcia  04 stycznia 2007 roku
data zakończenia Do upływu ważności polis o początku ubezpieczenia 30.12.2007 r.
Wymagane wadium  NIE
Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje - W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Ocena sytuacji finansowej Wykonawcy.Za znajdujący się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia uważany będzie podmiot, który nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.

- Prawo Wykonawcy do wykonywania działalności ubezpieczeniowej

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić powyższe warunki i potwierdzić ich spełnienie wskazanymi dokumentami w pkt 7 SIWZ,

- Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty

 

Tryb udzielania zamówienia  Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro (TAK/NIE)  NIE
Kryteria oceny ofert

Cena ubezpieczenia (sposób oceny – minimalizacja) – waga 55%

Warunki ubezpieczenia (sposób oceny – maksymalizacja) – waga 45%

 

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dodatkowych wyjaśnień dostępne do 30.11.2006 r.
Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

 W siedzibie Zamawiającego pokój nr 114, lub pocztą, na pisemny wniosek (w oryginale) lub na stronie internetowej Izby Skarbowej w Katowicach – www.isnet.katowice.pl

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)  Brak
Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice, budynek A, pok. 114
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data 30.11.2006
godzina  10.00
Otwarcie ofert miejsce

 Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, bud. A pok. 14

termin 30.11.2006
godzina  10.30
Termin związania ofertą  30 dni od daty otwarcia ofert
Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych NIE
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE)  NIE
Zamiar zawarcia umowy ramowej (TAK/NIE)  NIE
Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (TAK/NIE)  NIE
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej (TAK/NIE)  NIE
Uprawnieni do kontaktów z oferentami imię i nazwisko  Danuta Królikowska-Łoskot
nr pokoju  114
tel. (032) 20761 13
godziny udzielania informacji  7.00-15.00
email  dkr@isnet.katowice.pl

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!