wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Sprawa nr ZKP-251/46/PN I/04.Remont elewacji budynków „A” i „B” Izby Skarbowej w Katowicach.

Przedmiot zamówienia

 Sprawa nr ZKP-251/29/PN I/06.

 Dostawa sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania:

Część A - Dostawa części komputerowych.

Część B - Dostawa licencji oprogramowania.

Część C - Dostawa notebook’ów, drukarek laserowych i skanera

Część D - Dostawa serwera pocztowego systemu Exchange dla domeny isnet.katowice.pl z licencją na 150 użytkowników systemu pocztowego i systemem operacyjnym Windows 2003 Server Std.

Część E - Dostawa urządzeń sieci komputerowej

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Izba Skarbowa ul. Damrota 25, 40-022 Katowice

Zamawiający

nazwa i adres

 Izba Skarbowa

 40-022 Katowice, ul. Damrota 25

 Adres do korespondencji:

 Izba Skarbowa w Katowicach,

 40-022 Katowice

 ul. Damrota 25

 woj. śląskie

REGON

 1021234

tel.

 0-prefix-32-207-60-00 

 0-prefix-32-207-62-71

Fax

 0-prefix-32-207-60-10

email

 kancelaria@isnet.katowice.pl

internet

 http://www.isnet.katowice.pl/

Wspólny słownik zamówień

główny przedmiot

30200000-1 - urządzenia komputerowe

dodatkowe przedmioty

30231220-5 - peryferia komputerowe

30240000-3 - oprogramowanie

30213100-6 - notebooki

30233231-9 - drukarki laserowe

30216110-0 - skanery komputerowe

30261000-6 - serwery sieciowe

32420000-3 - urządzenia sieciowe

Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)

 NIE

Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)

 TAK

Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Dostawa sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania na potrzeby Izby Skarbowej w Katowicach.

Część A - Dostawa części komputerowych.

Część B - Dostawa licencji oprogramowania.

Część C - Dostawa notebook’ów, drukarek laserowych i skanera

Część D - Dostawa serwera pocztowego systemu Exchange dla domeny isnet.katowice.pl z licencją na 150 użytkowników systemu pocztowego i systemem operacyjnym Windows 2003 Server Std.

Część E - Dostawa urządzeń sieci komputerowej

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)

 

data rozpoczęcia

 

data zakończenia

 dla wszystkich części do 22 grudnia 2006 r.

Wymagane wadium

 TAK


 

Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje

- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy występujący wspólnie.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Tryb udzielania zamówienia

 Przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro (TAK/NIE)

 NIE

Kryteria oceny ofert

Cena (sposób oceny – minimalizacja) – waga 100%

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dodatkowych wyjaśnień dostępne do

 27.11.2006 r.

Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

 W siedzibie Zamawiającego pokój nr 4, lub pocztą, na pisemny wniosek (w oryginale) lub na stronie internetowej Izby Skarbowej w Katowicach – www.isnet.katowice.pl

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)

 

Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice, budynek A, pok. 5

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data

 27.11.2006

godzina

 10.00

Otwarcie ofert

miejsce

 Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, bud. A pok. 14

termin

 27.11.2006

godzina

 10.30

Termin związania ofertą

 30 dni od daty otwarcia ofert

Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych

 

Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE)

 NIE

Zamiar zawarcia umowy ramowej (TAK/NIE)

 NIE

Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (TAK/NIE)

 NIE

Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej (TAK/NIE)

 NIE

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

imię i nazwisko

 Krzysztof Dorociński

nr pokoju

 2

tel.

 (032) 2076271

godziny udzielania informacji

 7.00-15.00

email

 kdo@isnet.katowice.pl

 

W oryginale podpisała:

Z up. DYREKTORA

IZBY SKARBOWEJ

Elżbieta Kubik

Wicedyrektor

 

 


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!