wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Przedmiot zamówienia

 

Przedmiot zamówienia

  Sprawa; ZKP-251/32 /BKIP/2006

 Zakup oprogramowania prawniczego dla pracowników Biura Krajowej Informacji Podatkowej  w Bielsku-Białej wraz z aktualizacją przez okres 12 miesięcy

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy Bielsko- Biała, ul. Traugutta 2A

Zamawiający

nazwa i adres

 Izba Skarbowa  w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

 43-300 Bielsko-Biała

 ul. Traugutta 2A

 woj. śląskie

REGON

 P-001021234

tel.

 033 8198400

 033 8198411

Fax

 033 8123846

email

 sekozbb@ou.isnet.katowice.pl

internet

 www.isnet.katowice.pl

Wspólny słownik zamówień

główny przedmiot

 Kod według CPV – 30241000-0 oprogramowanie komputerowe

 

dodatkowe przedmioty

 -

Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)

 Nie

Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)

 Nie

Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Zakup oprogramowania prawniczego dla pracowników Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej wraz z aktualizacją przez okres 12 miesięcy:

(baza + 30 stanowisk sieciowych) z aktualizacją  dwutygodniową

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)

 Instalacja bazy programu wraz z użytkownikami sieciowymi do dnia 22.12.2006r.

Aktualizacje programu należy dostarczać z częstotliwością dwutygodniową, od daty instalacji  oprogramowania potwierdzonej protokołem odbioru,  przez okres 12 miesięcy.

 

data rozpoczęcia

 

data zakończenia

 

Wymagane wadium

 -

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków

1.     W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy występujący wspólnie.

2.     Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

3.      Ocena sytuacji finansowej Wykonawcy.

4.      Za znajdujący się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia uważany będzie podmiot, który nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.

5.      Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić powyższe warunki i potwierdzić ich spełnienie dokumentami wskazanymi w pkt. 7 SIWZ.

6.     Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania.

 

Tryb udzielania zamówienia

Przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro (TAK/NIE)

 NIE

Kryteria oceny ofert

1. Cena (sposób oceny – minimalizacja) – waga 40%

  2. Zakres informacji zawartych z programie– waga 40%

3. Przyjazność oprogramowania dla użytkownika –

   waga 20%

  

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dodatkowych wyjaśnień dostępne do

W siedzibie Zamawiającego pokój nr 122, lub pocztą, na pisemny wniosek (w oryginale)

lub na stronie internetowej Izby Skarbowej w Katowicach –  www.isnet.katowice.pl 

 

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)

 Bez opłat

Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Izba Skarbowa  w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy

w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a

Dziennik Podawczy  pok. 19

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

data

   04.12.2006r.

godzina

 1000

Otwarcie ofert

miejsce

Izba Skarbowa  w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a pok. 103

termin

 04.12. 2006r.

godzina

 10 30

Termin związania ofertą

30 dni od daty otwarcia ofert

Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi urzędu Zamówień Publicznych

 Nie dotyczy

Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE)

NIE

Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (TAK/NIE)

NIE

Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej (TAK/NIE)

NIE

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

imię i nazwisko

 Zofia Konior

 Marek Pękala

nr pokoju

122 

tel.

 033 819 84 60 ;  033 819 84 91

godziny udzielania informacji

 800 – 15 00

email

 Zofia.Konior@ou.isnet.katowice.pl

Marek.Pekala@ou.isnet.katowice.pl 

                                                 

                                                                   W oryginale podpisał:

                                                                   Wicedyrektor Izby Skarbowej

                                                                   Roman Kucharczyk     


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!