wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia

Sprawa nr ZKP-251/3/PN I/07.

Zakup:

Zadanie nr 1 - Dostawa 8 kserokopiarek cyfrowych

Zadanie nr 2 - Dostawa 8 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, kopiarka, skaner, telefaks) wraz z podstawowymi materiałami eksploatacyjnymi, częściami zamiennymi na okres 3 lat od daty podpisania umowy.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Zadanie nr 1

Ośrodek Zamiejscowy w Częstochowie, Urzędy Skarbowe Jaworzno,

Lubliniec, Mikołów, Mysłowice, Myszków, Piekary Śląskie, Pszczyna,

Zadanie nr 2

Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice 

 

Zamawiający

nazwa i adres

 Izba Skarbowa

 40-022 Katowice, ul. Damrota 25

 Adres do korespondencji:

 Izba Skarbowa w Katowicach,

 40-022 Katowice

 ul. Damrota 25

 woj. śląskie

REGON

 1021234

tel.

 0-prefix-32-207-60-00 

 0-prefix-32-207-62-71

Fax

 0-prefix-32-207-60-10

email

kancelaria@isnet.katowice.pl

internet

http://www.isnet.katowice.pl/

Adres strony internetowej, na której jest zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

www.isnet.katowice.pl

Wspólny słownik zamówień

główny przedmiot

 30120000-6 (urządzenia fotokopiujące i drukujące).

dodatkowe przedmioty

30125000-1 (Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących).

Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)

 NIE

Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)

TAK

Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Zadanie nr 1 - Dostawa 8 kserokopiarek cyfrowych

Zadanie nr 2 - Dostawa 8 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, kopiarka, skaner, telefaks) wraz z podstawowymi materiałami eksploatacyjnymi, częściami zamiennymi na okres 3 lat od daty podpisania umowy.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)

Zadanie nr 1 -  20 dni

Zadanie nr 2 -  20 dni oraz materiały eksploatacyjne 3 lata od daty podpisania umowy

 

data rozpoczęcia

 

data zakończenia

 

Wymagane wadium

 NIE

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków

1.1.                        1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

1.2.                        2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy występujący wspólnie.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

1.3.                        3. Ocena sytuacji finansowej wykonawcy.

Za znajdujący się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia uważany będzie podmiot, który posiada na własnym rachunku środki finansowe przekraczające 120.000,00 zł. lub ma zdolność kredytową przekraczającą 120.000,00 zł. dla każdego zadania.

1.4.                        4. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić powyższe warunki i potwierdzić ich spełnienie dokumentami wskazanymi w pkt. 7 SIWZ.

         5. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania.

Tryb udzielania zamówienia

 Przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia poniżej 137.000 Euro (TAK/NIE)

TAK

Kryteria oceny ofert

Zadanie nr 1 -  100 % cena,

Zadanie nr 2 - 50 % cena dostawy

                         50 % cena materiałów eksploatacyjnych

      

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dodatkowych wyjaśnień dostępne do

dnia 17.09.2007.

W siedzibie Zamawiającego pokój nr 112, lub pocztą, na pisemny wniosek (w oryginale), na stronie internetowej

 

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)

 Nie dotyczy

Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, budynek A, pok. 112

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

data

17.09.2007.

godzina

10.00

Otwarcie ofert

miejsce

Izba Skarbowa, 40-022 Katowice,

ul. Damrota 25

termin

17 09.2007.

godzina

10.30

Termin związania ofertą

30 dni od daty otwarcia ofert

Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi urzędu Zamówień Publicznych

 06.09.2007 r.

Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE)

 NIE

Zamiar zawarcia umowy ramowej (TAK/NIE)

 NIE

Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (TAK/NIE)

 NIE

Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej (TAK/NIE)

 NIE

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

imię i nazwisko

Andrzej Porażewski

nr pokoju

112

tel.

 

 0 32 20763 00

godziny udzielania informacji

 7.00-15.00

email

  andrzej.porazewski@isnet.katowice.pl

 


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!