wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Wykonanie robót budowlanych w US Sosnowiec, ul. 3-go Maja 20 - 3 wersja

Przedmiot postępowania:

Wykonanie robót budowlanych w budynku Urzędu Skarbowego w Sosnowcu przy ul. 3-go Maja 20

Tryb przetargu:

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 30.000 EURO (Tak/Nie) nie

Zamawiający:

Nazwa i adres:

Izba Skarbowa

40-022 Katowice, ul. Damrota 25

Adres do korespondencji:
Izba Skarbowa w Katowicach
40-951 Katowice 2
skrytka pocztowa 169

woj. śląskie

REGON

00102123400000

tel.:

0-prefix-32-207-60-00

0-prefix-32-255-52-25

Fax:

0-prefix-32-253-03-06

e-mail:

is@sl.mofnet.gov.pl

internet:

www.isnet.katowice.pl

Rodzaj zamówienia:

roboty budowlane

Składanie ofert wariantowych

nie

Składanie ofert równoważnych

nie

Termin realizacji 

Pożądany

 26.06.2003

Wymagany

nie dotyczy

Kwota wadium

nie dotyczy

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

  • cena brutto - 95%
  • termin wykonania zamówienia - 5%

Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice,  pok. nr 124

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

 nie dotyczy

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Nazwisko i imię:

Bartosiński Robert, Guja Marian

nr pokoju:

124

tel:

0-prefix-32-207-61-09

godz. udzielania informacji:

od 700 do 1000

e-mail:

 

Miejsce składania ofert

Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice, pok. nr 124

Termin składania ofert

05.05.2003r., godz. 1000

Otwarcie ofert

Miejsce

siedziba zamawiającego

Termin

05.05.2003r.

godzina

1030

Postępowanie prowadzone

z zastosowaniem preferencji krajowych

tak

bez zastosowania preferencji krajowych

nie dotyczy

Informacje o warunkach wymaganych od dostawców i wykonawców

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ( dokument winien być w oryginale lub kserokopią poświadczoną przez składającego ofertę).

Oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.19 UOZP i spełnia wymagania art.22 ust.2 oraz oświadczenie, że oferent użyje do wykonania zamówienia co najmniej 50% produktów i surowców krajowych w rozumieniu art.2 pkt.10 UOZP w zw.§ z art.17 Kodeksu celnego oraz nie mniej niż 50% udziału podmiotów krajowych.


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!