wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Dostawa 38 sztuk drukarek laserowych dla potrzeb systemu CZM w urzędach skarbowych woj. slaskiego, sprawa nr ZKP-251/8/PN I/04
Przedmiot zamówienia Dostawa 38 sztuk drukarek laserowych dla potrzeb systemu CZM w urzędach skarbowych woj. slaskiego, sprawa nr ZKP-251/8/PN I/04
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice  
Zamawiający nazwa i adres Izba Skarbowa
40-022 Katowice, ul. Damrota 25

Adres do korespondencji:

Izba Skarbowa w Katowicach,

40-022 Katowice

ul. Damrota 25

woj. śląskie
REGON 1021234
tel. 0-prefix-32-207-60-00 
0-prefix-32-207-62-71
Fax 0-prefix-32-253-03-06
email is@sl.mofnet.gov.pl
internet www.isnet.katowice.pl
Wspólny słownik zamówień główny przedmiot 30233231-9 Drukarki laserowe
dodatkowe przedmioty  
Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)  NIE
Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)  NIE
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)  
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia) 21 dni
data rozpoczęcia  
data zakończenia  
Wymagane wadium brak
Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje
  • Spełnienie warunków określonych w art. 22 i art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
  • Spełnienie warunków podanych w SIWZ
Tryb udzielania zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro (TAK/NIE)  NIE
Kryteria oceny ofert  cena - 100%
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dodatkowych wyjaśnień dostępne do  29.06.2004
Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4, pocztą, fax'em lub pocztą email
Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)  
Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, budynek A, pok. 5
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu data 29.06.2004
godzina 10.00
Otwarcie ofert miejsce Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, budynek A, pok. 14
termin 29.06.2004
godzina 11.15
Termin związania ofertą 60 dni od daty otwarcia ofert
Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi urzędu Zamówień Publicznych
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE) NIE 
Uprawnieni do kontaktów z oferentami imię i nazwisko Mariusz Kipka-Pawłowski
nr pokoju pokój nr 4
tel. 0-prefix-32-207-62-72
godziny udzielania informacji 7.00 - 12.00
email  mkipka@isnet.katowice.pl

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!