wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Dostawa naturalnej wody źródlanej , cztery dystrybutory , kubki jednorazowe i woda źródlana gazowana w butelkach o poj. 1-1,5 litra
Przedmiot zamówienia  Dostawa artykułów biurowych do siedziby Izby Skarbowej w Katowicach przy ul. Damrota 25

Sprawa nr ZKR-2511/16/PN I/04

  Izba Skarbowa , ul. Damrota 25 , 40-022 Katowice
Zamawiający nazwa i adres  Izba Skarbowa w Katowicach 
ul. Damrota 25
40-022 Katowice
woj. śląskie
REGON  1021234
tel.  0-prefix-32-207-60-00
  0-prefix-32-207-62-71
Fax   0-prefix-32-253-03-06
email  is@sl.mofnet.gov.pl
internet  www.isnet.katowice.pl
Wspólny słownik zamówień główny przedmiot

28522200 - 9 drobny sprzęt biurowy

dodatkowe przedmioty  
Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)  NIE
Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)  NIE
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)  
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia) 1 rok
data rozpoczęcia  
data zakończenia  
Wymagane wadium  NIE
Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje
  • spełnienie warunków  określonych w art. 22 i art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  • spełnienie warunków podanych w SIWZ

 

Tryb udzielania zamówienia  przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro (TAK/NIE)  
Kryteria oceny ofert  Cena - 100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dodatkowych wyjaśnień dostępne do  15.09.2004 r.
Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia  W siedzibie Zamawiającego pokój nr 112 , lub pocztą
Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)  
Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  Izba Skarbowa ul. Damrota 25, budynek A, pok. 112 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu data  15.09.2004 r.
godzina  10.00
Otwarcie ofert miejsce  Izba Skarbowa ul. Damrota 25, budynek A, pok. 14
termin  15.09.2004 r.
godzina  11.00
Termin związania ofertą  30 dni od dnia otwarcia ofert
Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi urzędu Zamówień Publicznych  
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE)  NIE
Uprawnieni do kontaktów z oferentami imię i nazwisko  Małgorzata Srebnicka
nr pokoju  nr 112
tel.  ( 032) 207-62-00
godziny udzielania informacji  7.00 - 13.00
email  malgorzata.srebnicka@isnet.katowice.pl

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!