wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Dostawa naturalnej wody źródlanej , cztery dystrybutory , kubki jednorazowe i woda źródlana gazowana w butelkach o poj. 1-1,5 litra
Przedmiot zamówienia

 Opracowanie projektu i zabudowa wentylacji nawiewno-wywiewnej z klimatyzatorem kanałowym w serwerowni Izby Skarbowej w Katowicach, sprawa nr ZKP-251/11/PN I/04

 Miejsce wykonania robót budowlanych, usług, miejsce dostaw Izba Skarbowa , ul. Damrota 25 , 40-022 Katowice
Zamawiający nazwa i adres  Izba Skarbowa w Katowicach 
ul. Damrota 25
40-022 Katowice
woj. śląskie
REGON  1021234
tel.  0-prefix-32-207-60-00
  0-prefix-32-207-62-71
Fax   0-prefix-32-253-03-06
email is@sl.mofnet.gov.pl
internet  www.isnet.katowice.pl
Wspólny słownik zamówień główny przedmiot

 

dodatkowe przedmioty  
Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)  NIE
Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)  NIE
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)  
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia) 45 dni
data rozpoczęcia  
data zakończenia  
Wymagane wadium  NIE
Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje
  • spełnienie warunków  określonych w art. 22 i art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  • spełnienie wymogów podanych w Warunkach uczestnictwa w postępowaniu dostępnych nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego do dnia 23.09.2004 r.

 

Tryb udzielania zamówienia  Negocjacje z ogłoszeniem na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 2) i 5) u. p. z. p.
Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro (TAK/NIE)  
Kryteria oceny ofert  Cena - 100 %
Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni  do negocjacji  siedmiu
Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia  W siedzibie Zamawiającego pokój nr 4  lub pocztą
Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy) nie dotyczy 
Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  Izba Skarbowa ul. Damrota 25, budynek A, pok. 5 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu data  23.09.2004 r.
godzina  12.00
Otwarcie ofert miejsce  nie dotyczy
termin  nie dotyczy
godzina  nie dotyczy
Termin związania ofertą  nie dotyczy
Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi urzędu Zamówień Publicznych  
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE)  NIE
Uprawnieni do kontaktów z oferentami imię i nazwisko

 Guja Marian

 Dorociński Krzysztof

nr pokoju  9 i 4
tel.

 32-2076266

 32-2076271

godziny udzielania informacji  od 8.00 do 14.00
email  marian.guja@ou.isnet.katowice.pl

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!