wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Dostawa naturalnej wody źródlanej , cztery dystrybutory , kubki jednorazowe i woda źródlana gazowana w butelkach o poj. 1-1,5 litra

Przedmiot zamówienia

Sprawa nr ZKP-251/17/PN I/04.

Zadanie 1. Dostawa 2 szt. serwerów typu rack.

Zadanie 2. Dostawa 12 szt. komputerów PC.

Zadanie 3. Dostawa 12 szt. monitorów LCD.

Zadanie 4. Dostawa licencji oprogramowania

 

Izba Skarbowa , ul. Damrota 25 , 40-022 Katowice

Zamawiający

nazwa i adres

 Izba Skarbowa w Katowicach 

ul. Damrota 25

40-022 Katowice

woj. śląskie

REGON

 1021234

tel.

 0-prefix-32-207-60-00

  0-prefix-32-207-62-71

Fax

  0-prefix-32-207-60-10

email

is@sl.mofnet.gov.pl

internet

 www.isnet.katowice.pl

Wspólny słownik zamówień

główny przedmiot

 30200000-1 - urządzenia komputerowe

dodatkowe przedmioty

 30262000-3 – serwer 

                         komputerowy

 30263000-0 – serwer plików

 30214000-2 – komputery, 

                        stacje robocze

 30231250-4 – monitory ekranowe

 30248200-1 – licencje na 

                        oprogramowanie

Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)

 NIE

Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)

 TAK

Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Zadanie 1. Dostawa 2 szt. serwerów typu rack.

Zadanie 2. Dostawa 12 szt. komputerów PC.

Zadanie 3. Dostawa 12 szt. monitorów LCD.

Zadanie 4. Dostawa licencji oprogramowania  

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)

 Zadanie 1 w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy

 Zadanie 2, 3, 4 w terminie 3 tygodni od dnia podpisania umowy

 

data rozpoczęcia

 

data zakończenia

 

Wymagane wadium

 NIE

Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje

  • spełnienie warunków  określonych w art. 22 i art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  • spełnienie warunków podanych w SIWZ

 

Tryb udzielania zamówienia

 przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro (TAK/NIE)

 NIE

Kryteria oceny ofert

 Zadanie 1.

Cena (sposób oceny – minimalizacja) – waga 70%

Testy (sposób oceny – minimalizacja) – waga 30%

Zadanie 2.

Cena (sposób oceny – minimalizacja) – waga 70%

Testy (sposób oceny – minimalizacja) – waga 30%

Zadanie 3.

Cena (sposób oceny – minimalizacja) – waga 100%

Zadanie 4.

Cena (sposób oceny – minimalizacja) – waga 100%

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dodatkowych wyjaśnień dostępne do

 07.10.2004 r.

Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

 W siedzibie Zamawiającego pokój nr 4 , lub pocztą, na pisemny wniosek ( w oryginale )

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)

 

Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 Izba Skarbowa ul. Damrota 25, budynek A, pok. 5 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

data

 07.10.2004 r.

godzina

 10.00

Otwarcie ofert

miejsce

 Izba Skarbowa ul. Damrota 25, budynek A, pok. 14

termin

 07.10.2004 r.

godzina

 11.00

Termin związania ofertą

 30 dni od dnia otwarcia ofert

Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi urzędu Zamówień Publicznych

 

Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE)

 NIE

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

imię i nazwisko

 Mariusz Kipka-Pawłowski

 Krzysztof Dorociński

nr pokoju

 nr 4 i 2

tel.

 ( 032) 207-62-72

 (032) 207-62-71

godziny udzielania informacji

 7.00 - 15.00

email

 mkipka@isnet.katowice.pl

  kdo@isnet.katowice.pl


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!