wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Dostawa 4 szt kserokopiarek cyfrowych wraz z podstawowymi materiałami eksploatacyjnymi, częściami zamiennymi na okres 3 lat od daty podpisania umowy. Sprawa ZKP-251/22/PN I/04.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa 4 szt kserokopiarek cyfrowych wraz z podstawowymi materiałami eksploatacyjnymi, częściami zamiennymi na okres 3 lat od daty podpisania umowy. Sprawa ZKP-251/22/PN I/04.

Miejsce wykonania robót budowlanych,

usług lub miejsce dostaw

 Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice.

Zamawiający:

Nazwa i adres:

 Izba Skarbowa

 40-022 Katowice, ul. Damrota 25

 Adres do korespondencji:

 Izba Skarbowa w Katowicach,

 40-022 Katowice

 ul. Damrota 25

 woj. śląskie

REGON

 1021234

tel.:

 0-prefix-32-207-60-00

 0-prefix-32-207-62-71

Fax:

 0-prefix-32-253-03-06

e-mail:

 is@sl.mofnet.gov.pl

internet www.isnet.katowice.pl
Wspólny słownik zamówień CPV Główny przedmiot 30121100 – Urządzenia fotokopiujące
Dodatkowe przedmioty 30125000 – Części i  akcesoria do aparatów fotokopiujących  

Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)

 NIE

Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)

 NIE

Wartość lub zakres zamówienia

(z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

 

Czas trwania zamówienia

lub termin wykonania

Okres w miesiącach

i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)

 3 lata

Data rozpoczęcia

 

Data zakończenia

 

Wymagane wadium

Brak

Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje

  • Spełnienie warunków określonych w art. 22 i art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  • Spełnienie warunków podanych w SIWZ

Tryb udzielenia zamówienia

 Przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro  (TAK / NIE)

 NIE

Kryteria oceny ofert

  1. Cena dostawy 4 kserokopiarek   - 75 %

  2. Cena dostawy materiałów eksploatacyjnych,  podstawowych części zamiennych na okres 3 lat    - 25 %

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień dostępne do

 08.11.2004

Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

 W siedzibie Zamawiającego pokój nr 112 bud. „A” lub pocztą.

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)

 

Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu   Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, budynek A, pok. nr 112  
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu   Data 08.11.2004  
Godzina 10.00
Otwarcie ofert   Miejsce Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, budynek A, pok. 14  
Termin 08.11.2004  
Godzina 11.00
Termin związania ofertą   30 dni od daty otwarcia ofert  
Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych    
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE, (TAK/NIE)   NIE
Uprawnieni do kontaktów z oferentami   Nazwisko i imię Andrzej Porażewski, Małgorzata Srebnicka  
Nr pokoju Pokój nr 112  
Tel.: (032) 2076300, (032) 2076200  
Godziny udzielania informacji 7.00-14.00
e-mail

andrzej.porazewski@isnet.katowice.pl

malgorzata.srebnicka@isnet.katowice.pl


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!