wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Dostawa naturalnej wody źródlanej , cztery dystrybutory , kubki jednorazowe i woda źródlana gazowana w butelkach o poj. 1-1,5 litra
Przedmiot zamówienia Prowadzenie konserwacji dźwigów osobowych w budynku Izby Skarbowej w Katowicach przy ul.Damrota 25
 Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Izba Skarbowa , ul. Damrota 25 , 40-022 Katowice
Zamawiający nazwa i adres  Izba Skarbowa w Katowicach 
40-022 Katowice ul. Damrota 25

Adres do korespondencji:

Izba Skarbowa w Katowicach

40-022 Katowice

ul. Damrota 25

woj. śląskie
REGON  1021234
tel.  0-prefix-32-207-60-00
  0-prefix-32-207-62-71
Fax   0-prefix-32-253-03-06
email  is@sl.mofnet.gov.pl
internet  www.isnet.katowice.pl
Wspólny słownik zamówień główny przedmiot

50750000 - Usługi w zakresie konserwacji wind

dodatkowe przedmioty  
Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)  NIE
Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)  NIE
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)  
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia) 3 lata
data rozpoczęcia  01.01.2005 r .
data zakończenia  31.12.2007 r.
Wymagane wadium  Brak
Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje
  • spełnienie warunków  określonych w art. 22 i art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  • spełnienie warunków podanych w SIWZ

 

Tryb udzielania zamówienia  przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro (TAK/NIE)  
Kryteria oceny ofert

 1) Cena - 100 %                                      - 96 %

 2) Koszt roboczogodziny                          -  4 %

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dodatkowych wyjaśnień dostępne do  22.11.2004 r.
Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

W siedzibie Zamawiającego pokój nr 08 bud. "A"

 lub pocztą

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile dotyczy)  
Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  Izba Skarbowa ul. Damrota 25, budynek A, pok. nr 08 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu data  22.11.2004 r.
godzina  10.00
Otwarcie ofert miejsce  Izba Skarbowa ul. Damrota 25, budynek A, pok. 14
termin  22.11.2004 r.
godzina  11.00
Termin związania ofertą  30 dni od dnia otwarcia ofert
Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi urzędu Zamówień Publicznych  
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE)  NIE
Uprawnieni do kontaktów z oferentami imię i nazwisko  Marian Guja, Andrzej Porażewski
nr pokoju  pokój nr 112
tel.  ( 032) 207-62-66, (032) 207-63-00
godziny udzielania informacji  7.00 - 14.00
email

marian.guja@isnet.katowice.pl

andrzej.porazewski@isnet.katowice.pl


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!