wersja graficzna
wersja kontrastowa
          wejście na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Izby Skarbowej w Katowicach
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontakt

Izba Skarbowa w Katowicach
40-022 Katowice
ul. Damrota 25
tel: +48 32 207-60-00
fax: +48 32 207-60-10

Poczta elektroniczna

is@sl.mofnet.gov.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyjmuje w każdy wtorek, w godzinach 8:00-14:00

p o l e c a m y

Rzecznik Prasowy IS

Michał Kasprzak
tel.:32 207-62-24
fax:32 207-60-77
rzecznik.prasowy@sl.mof...

Kanały informacyjne

     Kanały informacyjne Izby Skarbowej w Katowicach

Licznik odwiedzin

15.859.312

Data aktualizacji

Czwartek, 30 lipca 2015Zamówienia publiczne - postępowania zrealizowane
Dostawa naturalnej wody źródlanej , cztery dystrybutory , kubki jednorazowe i woda źródlana gazowana w butelkach o poj. 1-1,5 litra

Przedmiot zamówienia

Sprawa nr ZKP-251/24/PN I/04.

Dostawa 26 sztuk stacji roboczych (komputerów PC)

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług, miejsce dostaw Izba Skarbowa , ul. Damrota 25 , 40-022 Katowice

Zamawiający

nazwa i adres

Izba Skarbowa

40-022 Katowice, 

ul. Damrota 25

Adres do korespondencji:

 Izba Skarbowa w     

 Katowicach,

 40-022 Katowice

 ul. Damrota 25 

woj. śląskie  

REGON

1021234

tel.

0-prefix-32-207-60-00 

0-prefix-32-207-62-71

Fax

0-prefix-32-207-60-10

email

kancelaria@isnet.katowice.pl

internet www.isnet.katowice.pl  

Wspólny słownik zamówień

główny przedmiot

 30214000-2 - komputery,  

                       stacje robocze

dodatkowe przedmioty

Składanie ofert wariantowych (TAK/NIE)

 NIE

Składanie ofert częściowych (TAK/NIE)

 NIE

Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

 Dostawa 26 sztuk stacji roboczych (komputerów PC)

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

okres w miesiącach i/lub dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)

 w terminie 3 tygodni od dnia 

 podpisania umowy

data rozpoczęcia

 

data zakończenia

 

Wymagane wadium

 NIE

Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne informacje

- Spełnienie warunków określonych w art. 22 i art. 24   

  ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Spełnienie warunków podanych w SIWZ

Tryb udzielania zamówienia

 Przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia powyżej 60.000 Euro (TAK/NIE)

 NIE

Kryteria oceny ofert

 Cena (sposób oceny - minimalizacja) - waga 70 %

 Testy (sposób oceny - minimalizacja) - waga 30 %

 

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dodatkowych wyjaśnień dostępne do

 18.11.2004 r.

Sposób uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia

 W siedzibie Zamawiającego pokój nr 4, lub pocztą, na pisemny wniosek (w oryginale)

Cena formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia (o ile ,0 dotyczy)

 

Miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Izba Skarbowa, ul. Damrota 25, budynek A, pok. 5

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

data

 18.11.2004

godzina

 10.00

Otwarcie ofert

miejsce

  Izba Skarbowa, 

  ul. Damrota 25, bud. A 

  pok. 14

termin

 18.11.2004

godzina

 11.00

Termin związania ofertą

30 dni od daty otwarcia ofert

Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi urzędu Zamówień Publicznych

 

Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE (TAK/NIE)

 NIE

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

imię i nazwisko

 Mariusz Kipka-Pawłowski  

 Krzysztof Dorociński

nr pokoju

 nr 4 i 2

tel.

 (032) 2076272

 (032) 2076271

 

godziny udzielania informacji

 7.00-15.00

email

 mkipka@isnet.katowice.pl  

  kdo@isnet.katowice.pl


Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!